Temat Konsultacja
'Nasza ekspedycja naukowa' Zwiększenie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do ko...
Temat konsultacji: 'Nasza ekspedycja naukowa'

Zwiększenie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do korzyści płynących z angażowania się w procesy rozwojowe dziecka

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Nasza ekspedycja naukowa

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne, programy edukacyjne urzędów miast.

 

 

Projekt bardzo dobrze wpływa na integrację społeczności lokalnych wokół potrzeb dzieci, dlatego może być wykorzystany w innych POKL

Cel ogólny

 

Zwiększenie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do korzyści płynących z angażowania się w procesy rozwojowe dziecka.

 

 

Cele szczegółowe

1.Wypracowanie modelu aktywnej współpracy rodziców z nauczycielami w Ośrodkach Przedszkolnych.

2.Zwiększenie zaangażowania rodziców ( w tym i matek i ojców) w działania na rzecz edukacji dzieci.

3. Pokazanie rodzicom w jaki sposób można czerpać z bezpośredniego otoczenia dziecka, żeby najlepiej stymulować jego rozwój.

4. zwiększenie zainteresowania dzieci najbliższym środowiskiem jako źródłem wiedzy i edukacji,

Popularyzacja walorow przyrodniczych i kulturalnych gminy

 

 

Opis problemu

1.  W Polsce dzieci coraz więcej czasu spędzają przed ekranem telewizora, lub komputera zdecydowanie więcej czasu niż wychodząc  na dwór. W wieku przedszkolnym dzieci najwięcej uczą się przez bezpośrednie doświadczanie rzeczywistości (dotyk, interakcje z ludźmi, zjawiskami i przedmiotami) .

2. Rodzice nie tylko nie doceniają swojej roli w edukacji dzieci,  ale także nie potrafią wspierać dzieci w zdobywaniu wiedzy.

3. Nauczyciele i rodzice nie doceniają edukacyjnej wartości najbliższego środowiska i otoczenia dzieci dla budowania w nich poczucia tożsamości i kształtowania przywiązania do „małej ojczyzny”

 

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie zbyt mały nacisk na naukę w praktyce. Za mało bazuje na wrodzonej ciekawości dzieci do świata i ich umiejętności eksplorowania tego, co nieznane.

3.Niska reprezentacja mężczyzn w edukacji przedszkolnej. W polskim systemie edukacyjnym na poziomie edukacji przedszkolnej pracuje marginalna ilość mężczyzn. Powoduje to, że dzieci mają bardzo mały dostęp do męskich wzorców osobowości.

 

 

Zgodność ze strategiami:

- równości praw kobiet i mężczyzn,

- POKL

- Strategią rozwoju województwa…

- Strategią edukacji gminy…

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

 

Grupą docelową są nauczyciele, pracownicy bibliotek, rodzice ……….Wybierając grupę docelowa zdecydowałem się oprzeć na istniejącej już sieci Ośrodków Przedszkolnych /szkół /innych form edukacyjnych takich jak świetlice, grupy zabawowe/ biblioteki

Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy chętni rodzice. Informacje zostaną przekazane przez nauczycieli i w spotkaniach bezpośrednich z rodzicami

Dzieci z gminy………….. jest ……………………. Większość z nich to …………lub …………….. Jest we wsi kilka rodzin gdzie dzieci jest więcej niż ………… a matkom trudno jest dokładnie obserwować dziecko pod kątem jego potrzeb.

 

 

W pierwszym paragrafie należy  wybrać o jakie instytucje chcemy się oprzeć przy docieraniu do grup docelowych

Proponowany sposób rekrutacji

 

 

Proponowane działania

1. Zarządzanie ( ZATRUDNIANIE, ROZLICZANIE, EWALUACJA I MONITORING)

 

2. Promocja projektu

-

3. Przeprowadzanie 2 dniowego warsztatu dla rodziców i nauczycieli,  - sprawdzenie lokalnych zasobów (materialnych, lokalowych, ludzkich, przyrodniczych), które sprzyjać mogą rozwojowi małych dzieci ,  przygotowanie wypraw w te miejsca razem z dziećmi – zwiększenie umiejętności rodziców projektowania i wspierania dzieci w zdobywaniu wiedzy o najbliższym środowisku.

 

5. Przeprowadzenie przez rodziców i nauczycieli zajęć - wypraw z dziećmi

6. Podsumowanie projektu - Spotkanie rodziców i dzieci – dzielenie się wrażeniami i sporządzenioe wystawy- ciekawi ludzie i miejsca w okolicy

Przeprowadzenie ankiety badającej satysfakcję z udziału w projekcie i ich ocena przydatności projektu.

 

……

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

Zadania 3, 4 przeprowadzenie szkoleń dla rodziców i nauczycieli  i przygotowanie  wypraw z dziećmi  materiały dydaktyczne

- poczęstunek na szkoleniach

- zwrot kosztów podróży

wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów

 

Zadanie 5 wyprawy

- Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć (w tym kompletów prostych ubrań nieprzemakalnych dla dzieci),

Zakup aparatu, magnetofonu,

- poczęstunek dla uczestników zajęć dla dzieci

- Zwrot kosztów podróży

Zadanie 6 ewaluacja

Materiały do wykonania wystawy, wywołania zdjęć

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

Warto sprawdzić terminy warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci, bo najczęściej jest tak, że mogą się one odbywać raczej tylko i wyłącznie w weekendy.

Termin wypraw nie ma znaczenia- można je robić przy każdej pogodzie i w każdej porze roku

 

       

 

Wspieranie rozwoju małych dzieci w praktyce przez rodziców i nauczycieli Pobudzanie świadomości rodziców, co do korzyści płynących z wczesneg...
Temat konsultacji: Wspieranie rozwoju małych dzieci w praktyce przez rodziców i nauczycieli

Pobudzanie świadomości rodziców, co do korzyści płynących z wczesnego wspierania rozwoju dziecka i nauki umiejętności wychowawczych w praktyce.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Wspieranie rozwoju małych dzieci w praktyce przez rodziców i nauczycieli

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne,

programy edukacyjne urzędów miast.

 

 

 

Cel ogólny

 

Celem ogólnym projektu jest pobudzanie świadomości rodziców, co do korzyści płynących z wczesnego wspierania rozwoju dziecka i nauki umiejętności wychowawczych w praktyce.

 

Cele szczegółowe

1.Zwiększenie zaangażowania rodziców przedszkolnych w działania na rzecz wspierania rozwoju dzieci poprzez udział w warsztatach umiejętności wychowawczych i zajęciach z dziećmi.

2.Wzmocnienie umiejętności prowadzenia zajęć edukacyjnych u rodziców i nauczycieli w gminie

3. Uświadomienie rodzicom tego, ile dziecko może się nauczyć czerpiąc z otaczającego go środowiska.

4. Wyrównywanie szans rozwojowych dzieci przez zwiększoną intensywność oddziaływań edukacyjnych podczas wspólnych warsztatów dzieci i rodziców.

 

 

Opis problemu

1. Brak w Polsce tradycji włączania rodziców w działania edukacyjne. Poprzednio przeprowadzane w naszej gminie projekty z rodzicami i dziećmi pokazują jak duży wpływ na wspieranie rozwoju dziecka mogą mieć rodzice.

 

2..  Małe umiejętności praktyczne rodziców wspierania dzieci i w rozwoju, połączone z niewielkimi umiejętnościami wychowawczymi. Brak dobrych , rozwijających propozycji zabaw , które rodzice mogą z dziećmi robić.  We wczesnych etapach rozwoju u dzieci w wieku przedszkolnym bardzo silnie kształtuje się wiele umiejętności interpersonalnych, takich jak np. umiejętność empatii i współodczuwania, umiejętność rozwiązywania konfliktów, asertywność, umiejętności autoprezentacyjne, jak również pewność siebie, wytrwałość. Rodzice często nie wiedzą jak przebywając z dzieckiem efektywnie uczyć go tych cech.

 

3.Niska reprezentacja mężczyzn w edukacji przedszkolnej. W polskim systemie edukacyjnym na poziomie edukacji przedszkolnej pracuje marginalna ilość mężczyzn. Powoduje to, że dzieci mają bardzo mały dostęp do męskich wzorców osobowości.

 

Zgodność ze strategiami:

- równości praw kobiet i mężczyzn,

- POKL

- Strategią rozwoju województwa…

- Strategią edukacji gminy…

Wsparcie powinno objąć zarówno chłopców i dziewczynki matki i ojców. Nie mamy danych ilościowych, które wskazywałby na różnice z sytuacji dzieci w kontekście płci (to dopiero pokażą diagnozy), ale niewątpliwie dotykają one dzieci bez względu na płeć. Wynika to także z danych demograficznych w tych grupach wiekowych.

Ale już, jeśli spojrzymy na intensywność i częstość zaangażowania ojców w edukację dzieci, to występują tu znaczące różnice. Osobami zaangażowanymi są najczęściej matki, one przychodzą na dyżury w przedszkolu, uczestniczą w zebraniach i komunikują się z nauczycielami. W gminie …….na terenie której projekt jest realizowany, tylko ……. ojców bierze udział w zajęciach. Projekt może wyjaśnić również przyczyny tego stanu rzeczy.  W projekcie będziemy dążyć do zwiększenia zaangażowania ojców.

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

 

Wybierając grupę docelowa zdecydowałem się oprzeć na istniejącej już sieci Ośrodków Przedszkolnych /szkół /innych form edukacyjnych takich jak świetlice, grupy zabawowe/ biblioteki.

1 rodzice dzieci w wieku 2-6 LAT  .

Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy chętni rodzice- matki i ojcowie. Przekazana zostanie informacja o projekcie nauczycielom pracującym w ………….. Nauczyciele zorganizują we wsiach, w których działają …………………………..spotkania  z rodzicami informujące o projekcie i zbiorą deklaracje uczestnictwa od rodziców. (……….osob). 

 

2. dzieci w wieku 2-6 lat

Pierwsze lata życia dziecka , od 0 do 5 r.z to czas, w którym kształtują się podstawy jego przyszłej edukacji i całego życia. Dziecko- jeśli ma ku temu optymalne warunki-zdobywa wiedzę i umiejętności, tworzące fundament jego dalszej nauki: uczy się wyrażania swoich emocji, tworzy więzi z dorosłymi i rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne i interpersonalne, które umożliwiają mu znalezienie własnego miejsca w środowisku szkolnym i społeczeństwie. Jest to jednak też pierwszy etap powstawania nierówności edukacyjnych, opóźnień i zaburzeń, ponieważ warunki życia i wychowania dzieci są różne.  Dla dzieci z grup najbardziej zagrożonych marginalizacją społeczną, wczesna diagnoza potrzeb i edukacja dzieci i rodziców od najmłodszych lat stanowi główne narzędzie wyrównywania ich szans edukacyjnych. Dzieci z gminy………….. jest ……………………. Większość z nich to …………lub …………….. Jest we wsi kilka rodzin gdzie dzieci jest więcej niż ………… a matkom trudno jest dokładnie obserwować dziecko pod kątem jego potrzeb.

Małe dzieci niezwykle szybko się uczą i nadrabiają zaległości, co pozwala im przygotować się do edukacji formalnej. Dlatego tak ważne jest przekonanie rodziców, że inwestując wysiłek we własne umiejętności wychowawcze i w kontynuowanie edukacji przedszkolnej w domu, umożliwiają im lepszy start szkolny.

Chcemy wspomagać rodziny, by dzieci miały szansę na równy start.

 

 

W pierwszym paragrafie należy  wybrać o jakie instytucje chcemy się oprzeć przy docieraniu do grup docelowych.

Proponowany sposób rekrutacji

Nabór uczestników dostosujemy do charakteru społeczności wiejskiej, gdzie najskuteczniejszymi metodami są:

- kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi,

- indywidualne zaproszenia do matek i ojców małych dzieci

- informacja do rodzin od pracowników socjalnych

- ogłoszenia w Parafiach,

- otwarte spotkanie informacyjne o projekcie

- Oparcie się o istniejącą sieć przedszkoli i alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej

Uczestnicy będą zobowiązani do złożenia określonych w Regulaminie proj. dokumentów:, formularza zgłoszeniowego, deklaracji udziału w projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Druki formularzy będą dostępne w biurze projektu

Ważne jest, żeby w ogłoszeniach zapraszających do udziału w warsztatach podkreślać wyraźnie, że zapraszani są też ojcowie.

Proponowane działania

 I. Akcja promocyjna i rekrutacja

-Opracowanie i przygotowanie plakatów i ulotek informacyjnych dot. projektu.

 

Zadanie 2 - Warsztaty „jak wspierać dzieci w rozwoju”

- Przygotowanie scenariusza szkolenia dla rodziców i nauczycieli z zakresu wspierania rozwoju dzieci. –

- -Przeprowadzenie cyklu ….x… warsztatów dla rodziców i dzieci (I część warsztatów będzie prowadzona osobno dla rodziców i osobno dla dzieci,

Zadanie 3  Wspólne warsztaty dla dzieci i rodziców

przygotowanie materiałów i scenariuszy zajęć dla dzieci i rodziców. Scenariusze zostaną stworzone przez specjalistów od wczesnej edukacji.

przeprowadzenie 2 części warsztatów dla rodziców z dziećmi. Rodzice będą zajmować się dziećmi, bawić z nimi, obserwować dzieci i ćwiczyć w praktyce umiejętności nabywane na warsztacie. Rodzice uczestniczyć będą aktywnie w planowaniu zajęć. Szczególną uwagę poświęcimy ojcom, którzy będą mieli możliwość aktywnego uczestniczenia w projekcie.  

- Wybranie przez każdą rodzinę uczestniczącą w projekcie jednaj gry lub zabawki edukacyjnej do zabaw w domu-

 

VI Ewaluacja

Opracowana i przeprowadzona zostanie wśród rodziców, ankieta badająca satysfakcję z udziału w projekcie oraz ewaluacja osiągnięcia rezultatów i ocena przydatności projektu.

 

VII Zarządzanie ( ZATRUDNIANIE, ROZLICZANIE, EWALUACJA I MONITORING)

……

W ewaluacji- obserwacje i raporty trenerów z warsztatów wspólnych dla rodziców i dzieci oraz relacje rodziców , jak bawią się z dziećmi w domu

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

Zadanie 1 zarządzanie

-Wynagrodzenie koordynatora projektu

-Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę finansową i wnioski o płatność

-Wyposażenie biura (jeśli potrzeba)

-Zwrot kosztów podróży do gminy

 

Zadanie 2 przygotowanie i przeprowadzenie cyklu …………….. warsztatów dla rodziców i nauczycieli

- przygotowanie scenariusza szkolenia i opracowanie materiałów szkoleniowych

- Wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów wspierania dzieci w rozwoju ,

Poczęstunek

- Zwrot kosztów podróży dla prowadzących

Zadanie 3

Cykl …………..Wspólnych warsztatów dla rodziców i dzieci

-zakup materiałów dydaktycznych, gier, zabawek edukacyjnych do wspólnego grania rodziców i dzieci, oraz do podarowania rodzicom do grania w domu.

- wynagrodzenia trenerów

- poczęstunek

 

Zadanie 3. promocja i ewaluacja

- Opracowanie materiałów promocyjnych (plakat i ulotki)

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

 

Budżet może być skonstruowany tak, żeby w jednym miejscu odbyły cię np. 3 tury warsztatów – wteedy każdy jest na inny temat i każdy kończy się wspólnym warsztatem dzieci i rodziców

 Albo może być tak, żeby dla 3-4 ośrodków przedszkolnych przeprowadzić 1 tan sam warsztat.  

Sugestie dotyczące harmonogramu  

Warsztaty dla każdej z grup powinny być mniej więcej raz na miesiąc, chyba że jest wyraźne zapotrzebowanie na częstsze spotkania.

 

       

 

"Wszyscy gramy i czytamy- wypożyczalnia gier i zabawek edukacyjnych" Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi poprzez zorganizowanie i prowad...
Temat konsultacji: "Wszyscy gramy i czytamy- wypożyczalnia gier i zabawek edukacyjnych"

Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi poprzez zorganizowanie i prowadzenie wypożyczalni gier, książek i zabawek edukacyjnych.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Wszyscy gramy i czytamy – wypożyczalnia gier i zabawek edukacyjnych

 

Program na który wniosek może być składany

 

9.5 i inne np. z programów aktywizacji obszarów wiejskich

 

 

 

Cel ogólny

 

Aktywizacja edukacyjna mieszkańców wsi ……….. poprzez zorganizowanie i prowadzenie wypożyczalni gier, książek i zabawek edukacyjnych

 

Cele szczegółowe

1.      Wspieranie zainteresowania czytelnictwem u dzieci i ich rodziców

2.      Zapewnienie rodzinom małych dzieci dostępu do wysokiej jakości oferty gier , zabawek i książek o dużej wartości edukacyjnej  

3.      Rozpowszechnienie wiedzy na temat rozwoju i edukacji małych dzieci

4.      Integracja rodzin wokół edukacji małych dzieci   

 

 

Opis problemu

1. brak świadomości u rodziców dotyczący wagi różnorodności wczesnych doświadczeń  pozainstytucjonalnej edukacji dla ogólnego rozwoju dzieci i osiągania sukcesów w szkole. Dziecko uczy się przez cały czas, i potrzebuje wyzwań umysłowych, ruchowych społecznych na wysokim poziomie. Dzięki nim działanie przedszkola i szkoły może być utrwalane i wzmacniane. Dotyczy to zwłaszcza dzieci ze środowisk zagrożonych marginalizacją. Stymulacja rozwojowa dzieci poniżej wieku szkolnego jest niezbędna aby dziecko nie utrwalało złych wzorców zachowań i żeby zmniejszały się nierówności w poziomie rozwoju między dziećmi z miast i wsi.

2. Jednym z problemów jakie dotyka gminę ……………jest brak ciekawych propozycji edukacyjnych aktywizujących rodziców małych dzieci oraz same dzieci w wieku od 2 do 9 lat. Gmina umiejscowiona w odległości……………. Od najbliższego miasta . Dom kultury i biblioteka nie dysponują ofertą interesującą dla małych dzieci. ……………..  

3. brak wiedzy rodziców jak mogą wspierać rozwoj dzieci poprzez nieformalną edukację.

4. wysoki poziom biedy – rodziców nie stać na kupowanie dzieciom nowyc gier i ciekawych , ladnie wydanych książeczek.

5. Brak wzorców aktywnego, integracyjnego spędzania czasu przez rodzinę, co łączy się z brakiem zaangażowania ojców.  Dzieci spędzają bardzo dużo czasu przed telewizorem albo wideo, często mając do dyspozycji komputer grają w gry komputerowe o wątpliwej jakości i bez walorów edukacyjnych.

Biblioteczka dla Najmłodszych zorganizowana w ………………… może być rozwinięciem i dopełnieniem pracy edukacyjnej instytucji – pozwala rodzicom na kontynuowanie stymulowania rozwoju dzieci w domu. Ponadto jest prostym sposobem na wyrabianie u dzieci i rodziców nawyku korzystania z zasobów bibliotecznych.

 

Zgodność ze strategią …………

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoły

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Rodzice dzieci w wieku 2-6 (9) lat  (w tym matki i ojcowie)  możliwe jest też włączenie do projektu babć i dziadkow!

Wybierając grupę docelowa oprzemy się na istniejącej już sieci Ośrodków Przedszkolnych /szkół /innych form edukacyjnych takich jak świetlice, grupy zabawowe/ biblioteki

Rodzice  mieszkający w …………wsiach gminy ………… to grupa w większości rolnicza, przeważają osoby z wykształceniem ………… Ich zaangażowanie w Zycie dzieci jest stosunkowo wysokie, świadczy o tym przeprowadzenie dzieci na zajęcia w przedszkolu (czasem nawet …km dziennie). Ale poziom bezrobocia jest wysoki, status materialny niski (……….rodzin po opieką pomocy społecznej). Zorganizowanie zajęć dla rodziców w przedszkolu jest trudne właśnie z uwagi na różnorodne zajęcia jakie rodzice mają w swoich gospodarstwach. Dotyczy to zwłaszcza ojców, którzy prawie wcale nie pojawiają się w przedszkolu/ szkole. 

Zorganizowanie dla nich możliwości wypożyczenia zestawy gier edukacyjnych i książek dziecięcych, które zajmą całą rodzinę, umożliwią wartościowe spędzenie czasu przez dziecko, jego rodzeństwo i rodziców jest odpowiedzią na potrzeby zarówno dzieci jak i rodziców. Dodatkowo informacje i wyjaśnienia _ „instrukcja obsługi” dołączone do zestawu będzie wskazówką i da wiedzę rodzicom dotyczącą rozwoju ich dziecka

Dzieci  w wieku 2-6 (9) lat.

Grupa docelowa dobrana do potrzeb wnioskodawcy i koncepcji biblioteczki

Proponowany sposób rekrutacji

Ponieważ opieramy się na istniejącej sieci instytucji rekrutację przeprowadzimy przede wszystkim w ………..

Wydrukowane będą ulotki i informacje,

Dzieci zaniosą rodzicom informacje o projekcie.

Do projektu będzie mógł włączyć się każdy zainteresowany rodzic, ale też babcia czy dziadek mieszkający w gminie. W przypadku większej liczby chętnych , po 3 miesiącach przeprowadzona będzie druga rekrutacja tak, żeby zestawy gier i książek mogły trafić do jak największej liczby osób. 

 

Proponowane działania

1. Skompletowanie biblioteczki

- przygotowanie miejsca na biblioteczkę – (szafa lub regał w zamykanym pomieszczeniu).

Skompletowanie zbiorów,  worków na zestawy.  Można wykorzystać inicjatywę rodziców i ich sugestie dotyczące ciekawych gier czy wartościowych książek . Zaangażowanie rodziców i dzieci w oznaczanie, kompletowanie zestawów, organizowanie miejsca wypożyczalni.

 Biblioteczka składa się z zestawów książek i zabawek/gier edukacyjnych dla dzieci w wybranych przedziałach wiekowych: od urodzenia do 2 lat i od 3 do 5 lat.  Każdy zestaw zawiera książkę, zabawkę lub grę edukacyjną. Do każdego zestawu dołączona jest prosta „instrukcją obsługi” dla rodziców zawierająca informacje, jakie umiejętności rozwija dany zestaw i jak należy z niego korzystać podczas zabawy z dzieckiem.

- przygotowanie instrukcji, ustalenie zasad wypożyczania,

2. Działanie biblioteczki -

3. Promocja projektu : wystawa impresji, obrazków, refleksji, jakie dzieci będą rysować  

Zarządzanie projektem (rozliczanie, sprawozdawczość, monitorowanie, ewaluacja)

Przedziały wiekowe dzieci do decyzji wnioskodawcy, im szerszy tym bogatsza powinna być oferta.

 

Wersja dodatkowa biblioteczka obwoźna – nauczycielka ma w samochodzie pojemnik na zestawy i rozwozi je do różnych rodzin w okolicy, które mają problemy z dojazdem do placowki

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

Zakup szafy , regału, opakowań na zestawy- np. worków. Zakup zestawów gier i książeczek dla odpowiednich grup wiekowych – po 15-20 zestawów na wiek 0-2. 3-5, 6-9

Stworzenie instrukcji lub ich modyfikacja

Wynagrodzenie osoby, która będzie zajmować się biblioteczką  (nauczycielka, animatorka, bibliotekarka, rodzic!)

W przypadku gdy biblioteczka jest obwoźna –dodatkowo ryczałt za benzynę

 

Sugestie dotyczące harmonogramu   

Projekt może działać 8- 12 miesięcy.  

Uruchomienie biblioteczki po 2 miesiącach trwania projektu.

 Czas wypożyczenia każdego zestawu – nie dłuższy niż 1 tydzień.

 

 

Kluby przedszkolaka, jak dobrze być przedszkolakiem, przedszkole szansą na dobry start Tworzenie ośrodków przedszkolnych Wniosek wzorcowy Pro...
Temat konsultacji: Kluby przedszkolaka, jak dobrze być przedszkolakiem, przedszkole szansą na dobry start

Tworzenie ośrodków przedszkolnych

Wniosek wzorcowy

Proponowany tytuł wniosku

Kluby przedszkolaka, jak dobrze być przedszkolakiem, przedszkole szansą na dobry start…

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

PRIORYTET IX Pod.9.1.1

 

 

 

Cel ogólny

 

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych XX dzieci w wieku przedszkolnym, z terenu gminy XXX poprzez ich uczestnictwo w innych formach edukacji przedszkolnej o wysokiej jakości.

 

 

Cele szczegółowe

·          stworzenie możliwości edukacji przedszkolnej w XX zespołach przedszkolnych dla dzieci w wieku 3-5 lat w gminie XX

·          wzrost kompetencji dzieci a szczególnie pewności siebie, samodzielności, umiejętności społecznych,

·          zwiększenie wiedzy dzieci o ich najbliższym środowisku i walorach miejsca, gdzie żyją

·          Przygotowanie dzieci do nauki w szkole podstawowej – do zdobywania umiejętności szkolnych - nauki czytania i pisania

·          wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka przez wykrywanie, diagnozę i korygowanie dysharmonii rozwojowych (logopeda, psycholog)

·           podniesienie świadomości rodziców w gminie XX o potrzebie wczesnej edukacji dzieci

·           wzrost umiejętności wychowawczych rodziców.

·          promowanie edukacji przedszkolnej w środowisku wiejskim

 

 

Opis problemu

Brak możliwości edukacji przedszkolnej dzieci w gminie XX

Województwo XX charakteryzuje się  wskaźnikiem upowszechniania wychowania przedszkolnego na poziomie XX,  znajduje się na XX miejscu w Polsce.  XX dzieci w wieku 3-5 lat nie ma szans na dostęp do edukacji przedszkolnej, co może powodować w przyszłości  niewykształcenie gotowości do nauki czytania i pisania w szkole, a w konsekwencji niską samoocenę, problemy emocjonalne, konflikty, obniżenie motywacji do nauki, wykluczenie społeczne. Poza wyżej wymienionymi barierami geograficznymi, demograficznymi, materialnymi i społecznymi istnieją w województwie XX bariery w postaci niskiego poziomu wiedzy i świadomości rodziców na temat wychowania, edukacji i rozwoju dziecka. Bariery te wskazują na konieczność objęcia dzieci w wieku 3 – 5 lat kompleksowym wsparciem. Dzieci uczestniczące w edukacji przedszkolnej lepiej dają sobie radę w szkole, są dojrzalsze społecznie i emocjonalnie. Program edukacji przedszkolnej umożliwia każdemu dziecku jednakowy start w przyszłe życie oraz  sprzyja integracji społecznej. Dzieci w wieku przedszkolnym niezwykle szybko się uczą i nadrabiają zaległości, co pozwala im przygotować się do edukacji szkolnej. Najlepsze wyniki osiągają dzieci, które zaczęły uczęszczać do przedszkola w wieku 3 lat, (Por. B. Murawska, Segregacja na progu szkoły podstawowej, ISP, 2004), dlatego tak ważne jest przekonanie rodziców, że posyłając swoje dzieci do przedszkola umożliwiają im lepszy start szkolny.

Gmina XX na tym tle wygląda bardzo źle. Duża odległość do najbliższego miasta XX, brak przedszkola a także innych form wychowania przedszkolnego powoduje, że żadne dziecko  w wieku przedszkolnym 3-5 lat nie jest objęte jakąkolwiek edukacja przedszkolną. Gmina XX liczy xxxx mieszkańców (xxxxK i xxxxM) w większości są to rolnicy, większe zakłady pracy tu nie funkcjonują, na terenie gminy znajduje się miejscowość popegeerowska, która charakteryzuje się dużą liczbą mieszkańców, którzy po transformacji ustrojowej stracili zatrudnienie i nie potrafili odnaleźć się na rynku pracy ta sytuacja utrzymuje się do dzisiaj i przekazywana jest w „spadku” młodemu pokoleniu. Na terenie gminy zamieszkujexxx dzieci w wieku od 1 do 5 lat. W tym dzieci 3-5 letnich w 2010r. jest xxxtj. (Dz-xx, Ch-xx).Dzieci w wieku 3-5 lat stanowią x,x% społeczeństwa gminy, w 2011r. dzieci 3-5 letnich będzie xxx (Dz-xx,Ch-xx) co stanowi x,x% ogółu mieszkańców.

Mała świadomość i umiejętności rodziców na temat wspomagania edukacji dzieci.

Świadomość społeczeństwa na temat znaczenia edukacji przedszkolnej jest niska. Na pytanie ankiety zrobionej przez jednego z sołtysów czy rodzic chciałby aby jego dziecko uczęszczało na zajęcia przedszkolne gdyby takie były w Gminie zorganizowane odpowiedź brzmiała „Po co dziecku skracać dzieciństwo” inny zaś rodzic stwierdził: „u nas w domu dziećmi zajmuje się babcia i nie ma potrzeby aby chodziły na zajęcia przedszkolne”.

Rodzice rzadko zdają sobie sprawę, że oni tez powinni podnosić swoje umiejętności wychowawcze i angażować się w edukację dzieci i współpracę z nauczycielem, bo to służy ich dzieciom i buduje dobre relacje z dzieckiem.

Władze gminy są świadome tych problemów. Gmina XX od roku 2005 podejmuje próby organizacji zajęć rozwojowych dla dzieci w wieku przedszkolnym – prowadzi za pośrednictwem GOPS zajęcia dla maluchów jako świetlica socjoterapeutyczna. Wykorzystuje do tego sprzęty i pomieszczenia które zostały zaadoptowane dla potrzeb maluchów z projektu w ramach Działania 2.1a RZL w 2007r. Zajęcia  w Klubie Przedszkolaka cieszą się dużym zainteresowaniem. Problem w tym że odbywają się kilka razy w tygodniu, zaledwie przez 15 godzin, obejmują zaledwie 18 dzieci i nie są prowadzone w ramach Ustawy o Systemie Oświaty.

Bardzo ważne jest jednak, że rodzice chętnie przyprowadzają dzieci na te zajęcia i proszą o prawdziwe przedszkole. To oznacza, że w tym ubogim wiejskim społeczeństwie powoli ale jednak kiełkuje świadomość, że edukacja małego dziecka może przynieść efekty w jego dalszym rozwoju.

Potrzeba wiec realizacji projektu wynika z braku edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-5lat na terenie gminy XX jak również konieczności edukacji rodziców dzieci, które będą uczęszczały do ośrodków przedszkolnych, ponieważ to rodzina jest odpowiedzialna za stwarzanie warunków i wspieranie pełnego rozwoju dziecka.  Tylko wysoka jakość edukacji przedszkolnej oraz jednoczesna aktywizacja środowiska rodzinnego  jest gwarantem wyrównania szans  edukacyjnych dzieci zamieszkujących na wsi.

 

 

 

Charakerystyka gminy – jakościowa i ilościowa pod kątem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Opis należy dostosować do swojej gminy, oprzeć o dane statystyczne.

Zgodność ze strategią

Cele projektu wpisują się w cele strategiczne POKL na lata 2007-2013 jest zgodny z PRIORYTET IX Pod.9.1.1, jak również w cele Strategii Lizbońskiej w obszarze kształcenia i szkolenia obejmujące wzrost inwestycji w Kapitał Ludzki poprzez lepszą edukację i znajdują odzwierciedlenie w Planie Działania, są związane ze Strategią Rozwoju Edukacji. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa XX do roku 2010  PRIORYTETU 3, 3.2 Rozwój rodziny i wsparcie wychowania młodego pokolenia oraz  ze Strategią Rozwoju Powiatu XXX do 2015 roku (Cel operacyjny 2.3. Wysoki poziom usług nierynkowych 2.3.1. ) - Wspieranie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia społeczeństwa.

 

Projekt innych form edukacji przedszkolnej wpisuje się w 4 Cel Strategiczny POKL: upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnych zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

 

Projekt „xxx” całkowicie wpisuje się w założenia Szczegółowego Opisu Priorytetów POKL dla Działania 9.1.1. dotyczącego edukacji przedszkolnej.

 Projekt będzie wspierał rozwój lokalny i dążył do wzmocnienia spójności społecznej poprzez zajęcia edukacyjne dla dzieci, spotkania ze specjalistami, które wpłyną na poprawę sytuacji edukacyjnej i zmniejszą nierówności w upowszechnianiu edukacji. Zapewniony zostanie rozwój społeczeństwa informacyjnego poprzez nabywanie nowych umiejętności; wzrost wiedzy i wycieczki przyrodnicze spowodują podniesienie świadomości ekologicznej, co zgodne jest z zasadą zrównoważonego rozwoju. Projekt będzie realizowany zgodnie z przepisami ustawy prawa zamówień publicznych i zasadami dotyczącymi pomocy publicznej. Projekt kierowany jest do dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn[Monika Wo1] .

 

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Wsparciem w projekcie objętych zostanie:

- XX chłopców i dziewczynek w wieku 3-5 lat z gminy wiejskiej XX

- XX matek i ojców dzieci z obszarów wiejskich z gminy XX

-XX  matek i ojców z gminy XX

 

Projektem zostanie objętych XX dzieci w wieku 3-5 l(Ch-XX, Dz. XX) pozbawionych szans na edukację przedszkolną i w związku z tym równych szans rozwoju poznawczego, społecznego i wychowania dla demokracji. Wszystkie dzieci objęte projektem będą to dzieci nowo przyjęte .

Społeczność gminy XX ulega coraz większemu zróżnicowaniu, a jednym z czynników odpowiedzialnym za tę różnicę jest poziom wykształcenia, na który znaczący wpływ ma sytuacja finansowa . XX dzieci objętych jest pomocą społeczną. Dzieci pozostają pod opieka dorosłych- głównie matek, czasem babć, które nie są w stanie zaspokoić potrzeb edukacyjnych, kulturalnych, społecznych, ani rozpoznać i korygować zaburzeń. Często nie mają rodzeństwa i rzadko kontaktują się rówieśnikami – zagrożone są  marginalizacją społeczną. Z informacji od dyrektorów szkół wynika, że średnio XX.% chłopców i XX.% dziewczynek potrzebuje wyrównywanie deficytów i opóźnień. .

Odbiorcą pośrednim są matki i ojcowie – XX osób do których kierowana będzie oferta wspomagająca wychowanie ich dzieci, a w szczególności ojcowie, bo to oni szczególnie na terenach wiejskich, gdzie dominuje stereotyp, że to matka zajmuje się dzieckiem, a ojciec pracuje, są grupą małozaangażowaną w rozwój dziecka. Rodzice to w większości rolnicy, wśród których przeważają osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym nie przygotowane do stymulowania edukacji dzieci oraz osoby bezrobotne. Poza kilkunastoma świadomymi matkami mała jest społeczna świadomość  korzyścia dla dzieci i rodziców z edukacji przedszkolnej.

 

-scharakteryzuj osoby które zostaną objęte wsparciem

- uzasadnij wybór grupy docelowej, która obejmiesz wsparciem

- dane muszą być realne, zgodne  z liczbą dzieci na terenie gminy i spójne w całym wniosku.

 

Proponowany sposób rekrutacji

Rekrutacja będzie prowadzona z zachowaniem równych szans , w tym równości płci (równy dostęp do działań obu płci). Odbędą się spotkania z rodzicami w szkołach, zorganizowane przez dyrektorów. Przekażemy informacje o projekcie. Poprosimy o pomoc tych rodziców którzy maja doświadczenia z Klubow Przedszkolaka. Omówimy regulamin rekrutacji i damy formularze zgłoszeniowe. W szczególny sposób zachęcimy ojców do aktywnego uczestnictwa w projekcie. Na podstawie formularzy rekrutacji Zespół Projektowy dokona wyboru dzieci oraz ustali listę rezerwową. Pierwszeństwo będą miały dzieci niekorzystające z żadnej formy przedszkolnej, zamieszkałe w obwodzie ośrodków przedszkolnych. W przypadku większej ilości chętnych, o kolejności przyjęcia- zgodnie z zasadą równych szans i równości płci- będą miały: 1.dzieci samotnych rodziców; 2.obojga rodziców pracujących;3 z rodzin pod opieką pomocy społecznej;4 pięcioletnie-ze względu na konieczność przygotowania ich do nauki w szkole;5.z rodzin wielodzietnych. Akcja informacyjna o projekcie: informacje na stronie www, na sesji rady gminy, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy oraz szkół w których projekt będzie realizowany.

 

Opisz sposób rekrutacji uczestników

Proponowane działania

Zadanie 1. Zarządzanie projektem, promocja i rekrutacja (w tym  informacja, .promocja, monitoring, ewaluacja projektu) Obejmuje powołanie i zatrudnienie zespołu projektowego w składzie:

Koordynator/ka projektu (zarządzanie płynnością finansową projektu, sprawozdawczość, rozliczenia finansowe,  nadzór nad wykonaniem sporządzenie wniosku o płatność),

Asystent/ka koordynatora projektu(zakup towarów i usług, administrowanie projektem i prawidłową realizacją zadań)

Specjalista/ka do obsługi finansowej i rozliczeń (sporządzanie list płac, prowadzenie rozliczeń z ZUS i US, deklaracje podatkowe, księgowanie wydatków),

Księgowy/a(prowadzenie spraw księgowych i finansowych, przelewy, wniosek o płatność, archiwizacja dokumentów księgowych). Biuro projektu znajdować się będzie w Urzędzie Gminy  XX. Zespół Projektu będzie odpowiadał za nadzór nad prawidłowa realizacja projektu, komunikację z Beneficjentami Ostatecznymi i innymi osobami zaangażowanymi w realizację projektu, administrowanie budżetem, zamówienia publiczne, zakupy materiałów i sprzętu, monitoring i ewaluację. Prowadzona będzie akcja inf.-prom. w sposób ciągły przez cały okres realizacji projektu zgodnie z  zasadami promocji EFS i POKL.

  Za prowadzenie prawidłowej sprawozdawczości odpowiedzialny będzie koordynator, a sprawozdania finansowe księgowa. Sprawozdawczość prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi

 

Zadanie 2. Rekrutacja Beneficjentów Ostatecznych. Rekrutacja obejmuje opracowanie i wdrożenie  procedury rekrutacyjnej. Będzie przeprowadzona dwukrotnie w czasie trwania projektu: po raz pierwszy przeprowadzona w IX 2010r. na rok szkolny 2010/2011 oraz w IX 2011 na rok szkolny 2011/2012. Rekrutacja odbędzie się na podstawie wypełnionych przez rodziców formularzy zgłoszenia dziecka do udziału w projekcie.

 

Zadanie 3.Przygotowanie zespołów do działania tj: prace adaptacyjne w pomieszczeniach przeznaczonych na zespoły przedszkolne w szkołach w X,X,X. Przystosowanie pomieszczeń do wymagań Rozporządzenia MEN w sprawie warunków tworzenia innych form wychowania przedszkolnego- drobny remont w sanitariatach, zakup wyposażenia- stoliki, krzesełka, szafki, kufry na zabawki, 3 laptopy, 3 projektory oraz 3 aparaty fotograficzne, zakup materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć w tym art.papiernicze, plastycze, zabawki, gry, kąciki tematyczne. Zabawki ogólnorozwojowe posłużą do wspólnych zabaw edukacyjnych chłopców i dziewcząt, bez podziału na zabawki dla dziewcząt i chłopców. Materiały te będą systematycznie uzupełniane w miarę ich zużycia/połamania się. Zatrudnienie nauczycieli/ek do prowadzenia zajęć z dziećmi w zespołach przedszkolnych posiadających kwalifikacje do nauczania przedszkolnego. Nauczyciele przejdą przeszkolenia przygotowujące ich do realizacji projektu (40 godzin szkolenia) i współpracy z rodzicami (3o godzin szkoleń).

 

Zadanie 4 REALIZACJA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH DLA DZIECI

-zajęcia w zespołach przedszkolnych rozpoczną się w październiku 2010r  i będą trwały do końca czerwca 2012r. z przerwą na urlop /nauczyciela/ki  w Kaletniku i Becejłach 15 godzin tygodniowo oraz w Słobódce 20 godzin tygodniowo. Realizowany będzie program pracy z dziećmi w zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego „Dobry Start Przedszkolaka” Moniki Rościszewskiej Woźniak, ( w 2009 r. I nagrodę w konkursieMEN). Będą prowadzone zajęcia z logopedą - odbywać się będą 2 razy w miesiącu po 2 godziny  w każdym zespole (12 godz. miesięcznie). Zajęcia te będą miały na celu wczesne korygowanie wad wymowy u dzieci. Zajęcia z psychologiem raz w mies 4 godz na każdy zespół przedszkolny. Psycholog będzie uczestniczył w zajęciach programowych, pomagał w diagnozie, konsultował rodziców i nauczycielki (12 godz. miesięcznie)

Prace w zespole będzie wspierała konsultantka ds. jakości, która będzie pomagać merytoryczną nauczycielom/kom i rodzicom – co najmniej raz w miesiącu spotka się z nauczycielami udzielając konsultacji w sprawa realizacji programu dydaktycznego, rozwiązywania problemów wychowawczych oraz współpracy z rodzicami.

Nauczycielki otrzymają też przeszkolenie jak wykorzystywać technologię informacyjną do pracy z dziećmi oraz zwiększania własnych umiejętności profesjonalnych. Część materiałów będą dostawały drogą elektroniczną. Będzie też możliwa konsultacja poprzez e mail.

 

Zadanie 5.  Organizacja wycieczek rekreacyjnych i krajoznawczych

-Wyjazd autokarowy - z okazji Dnia Dziecka w 20xx roku zostanie zorganizowany wyjazd dla dzieci oraz rodziców w celu poznania atrakcji przyrody oraz oferty turystycznej w regionie. Zakupione zostaną bilety na kolejkę oraz poczęstunek.(xxBO)

-Wyjazd autokarowy  na rejs statkiem po jeziorach  z okazji Dnia Dziecka w 20xx roku Zakupione będą bilety na statek oraz poczęstunek. W wyjeździe będą uczestniczyć również rodzice.(xxBO)

-Wyjazd autokarowy do Muzeum w okresie zimowym 2 razy w czasie trwania projektu zorganizowany zostanie wyjazd do muzeum, które umożliwi dzieciom poznanie kultury oraz przyrody regionu jakim jest ....(2x50BO)

W sposób szczególny zachęcimy do uczestnictwa w tych wyjazdach ojców aby mogli pełnić rolę opiekunów, a jednocześnie włączyć się w edukację dzieci.

Zadanie 6.  Zwiększanie aktywności i umiejętności wychowawczych rodziców

Rodzice będą uczestniczyć w zajęciach z dziećmi jako asystenci nauczycielek. Nauczycielki zaktywizują szczególnie tatusiów do pełnienia tej roli w czasie zajęć z dziećmi.

Odbędą się  2 warsztaty dla rodziców w czasie realizacji projektu w 201x (1)  i 201x r (1) (po 5 godzin dydaktycznych każde ze spotkań) prowadzone przez trenera Fundacji Komeńskiego poświęcone roli edukacji przedszkolnej i sposobom wspierania dzieci w procesie edukacji udział w warsztacie pomoże kontynuować pracę edukacyjną z dziećmi także w domu.

W drugim roku projektu nauczycielki zostaną przygotowane przez trenerów Fundacji Komeńskiego do prowadzenia krótkich warsztatów z rodzicami, w tym z ojcami, uczących ich wspierania dzieci w rozwoju. Nauczycielki otrzymają materiały edukacyjne dla rodziców i będą następnie same prowadzić te warsztaty (1,5 godziny raz w miesiącu) W sumie przeprowadzą 9 warsztatów.

Zadanie 7. Piknik Rodzinny odbędzie się w VI 201xr., a jego celem będzie wspólna zabawa z rodzicami, prezentacja zdobytej wiedzy  i umiejętności nabytych w trakcie realizacji projektu zostanie przeprowadzona ankieta ewaluacyjna badająca wśród rodziców stopień ich zadowolenia z udziału w projekcie. Na piknik rodzinny zaprosimy również rodziców z sąsiedniej gminy XXX, aby wypromować na ich terenie również edukację przedszkolną. Zapewniony będzie drobny poczęstunek.

 

Opisz działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazana w budżecie i harmonogramie.

 

Rezultaty

Rezultaty twarde

·        Utworzone 3 zespoły przedszkolne

·        XX dzieci (xx%chł, xxdz)w wieku 3-5 lat otrzyma wsparcie w postaci uczestnictwa w formach edukacji przedszkolnej na obszarach wiejskich

·        Udział 60 rodziców w zajęciach z dziećmi oraz w warsztatach prowadzonych przez trenerów i nauczycielki,

·        Aktywizacja co najmniej 10 ojców do zajęć z dziećmi

Rezultaty miękkie:

  • Zwiększenie samodzielności, kompetencji społecznych i pewności siebie dzieci uczestniczących w zajęciach, (kwestionariusz dla rodziców i nauczycielek),
  • wyrównanie dysharmonii rozwojowych (diagnozy i indywidualne plany pracy w dziećmi)
  • Zwiększenie wiedzy dzieci o najbliższym im środowisku,(rysunki i rozmowy z dziećmi)
  • Wzrost aktywności rodziców w tym ojców w edukację przedszkolną (pomiar- uczestnictwo w zajęciach )
  • Zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców – (pomiar -ankieta )
  • Wzrost zainteresowania dobrą praktyką 10 rodziców z sąsiedniej gminy xxx gdzie nie ma żadnego przedszkola

Produkty:

20 miesięcy zajęć prowadzonych z dziećmi

 10 godzin warsztatów z rodzicami prowadzonych przez trenera zewnętrznego

9 warsztatów dla rodziców prowadzonych przez nauczycielki w 2-gim roku trwania projektu

240 godzin zajęć logopedów

120 godzin zajęć psychologów

4 wycieczki edukacyjne,

70 godzin szkoleń dla nauczycieli,

x wyposażone w materiały i sprzęt (meble, zabawki) zespoły przedszkolne

·        50 wydanych certyfikatów  dla dzieci za udział w zajęciach w pkt przedszkolnym,

·        3 laptopy i 3 projektory do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem technologii multimedialnej

·        3 aparaty fotograficzne do prowadzenia dokumentacji pracy w zespołach-uwieczniania zajęć z dziećmi

 

Rezultaty  wpłyną na osiągnięcie zamierzonych celów projektu. Projekt ma charakter kompleksowy i długoterminowy, gdyż wyrównuje szanse  edukacyjne dzieci z obszarów wiejskich przy pomocy sprawdzonego programu i metod pracy, przy zastosowaniu odpowiednio dobranych i przemyślanych zabawek i pomocy dydaktycznych. Dzięki realizacji projektu rodzice uwierzą, że ich dzieci, pomimo, że mieszkają daleko od miasta i nie maja możliwości do korzystania z przedszkola mogą być przygotowane do startu szkolnego, nie gorzej jak ich rówieśnicy z miasta. Trwałość rezultatów będzie zapewniona przez kontynuację działalności zespołów przedszkolnych po zakończeniu realizacji projektu. Wartość dodaną projektu wyraża się poprzez fakt, że bez wsparcia z EFS nie było na terenie gminy XX  żadnej formy wsparcia przedszkoli. Środki EFS pozwoliły na zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej.

Wartością dodaną jest. Zwiększenie kompetencji nauczycielek przedszkolnych w tym umiejętności współpracy z rodzicami, prowadzenia aktywnych form spotkaniowych z rodzicami. Udział rodziców w wychowaniu przedszkolnym swoich dzieci. również doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów finansowanych z EFS jak i obiegu dokumentacji

 

 

 

Opisz twarde i miękkie rezultaty oraz produkty projektu w odniesieniu do planowanych działań

Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty będą monitorowane, badane

Opisz w jaki sposób rezultaty i produkty przyczynią się do realizacji celu projektu

Opis należy dostosować do swojego projektu

Monitoring, ewaluacja

 

Monitoring będzie procesem ciągłym, będą prowadzone sprawozdania kwartalne i końcowe

-celem monitorowania będzie wykrywanie potencjalnych nieprawidłowości i ich korygowanie oraz ocena jakości prac wykonywanych w ramach projektu

-prace specjalisty ds. promocji, monitoringu i ewaluacji będą oparte na analizie dokumentów powstałych w trakcie trwania projektu tj.: kwestionariusz ankiety, dzienniki zajęć, programy, obserwacje zgłoszenia, karty czasu pracy, listy obecności

-rozpowszechnianie wyników działań projektu odbywać się będzie poprzez: spotkania informacyjno-promocyjne, festyn, informacje w prasie lokalnej i na stronie projektu, ulotki.

 

Ocena osiągnięcia zakładanych rezultatów dokonana zostanie w oparciu o badania przed rozpoczęciem projektu. Dla porównania, wnioskodawca przewiduje wykonanie analogicznego badania na całej grupie uczestników przeprowadzone wraz z zakończeniem udziału w projekcie.

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

 

 

 

 

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

 

 

 

Strategia edukacyjna gminy Wypracowanie rozwiązań i procedur zawartych w Strategii Oświatowej Gminy Wni...
Temat konsultacji: Strategia edukacyjna gminy

Wypracowanie rozwiązań i procedur zawartych w Strategii Oświatowej Gminy

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Strategia edukacyjna gminy

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

 

 

IX. Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach

9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich

 

Cel ogólny

 

Wypracowanie rozwiązań i procedur zawartych w Strategii Oświatowej Gminy X mających na celu podniesienie jakości kształcenia na poszczególnych szczeblach: elementarnego, szkoły podstawowej i gimnazjum.

 

Cele szczegółowe

1.                  Analiza potrzeb edukacyjnych gminy

Podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez przedstawienie wizji nowej, lepszej wizji kształcenia

Zwiększenie świadomości społecznej na temat potrzeb edukacyjnych gminy

Tworzenie optymalnego środowiska edukacyjnego

Zintegrowanie środowiska lokalnego na rzecz rozwoju gminnej edukacji

 

 

Opis problemu

Gmina XX jest gminą wiejską, położoną w okolicy miasta XX.  Na jej terenie znajdują się placówki oświatowe xxx, nie ma żadnego przedszkola. Gmina finansuje edukację dzieci w wieku przedszkolnym uczęszczających do przedszkoli miejskich. XX % uczniów uczęszcza do szkół miejskich – gimnazjów i liceów. /gmina ponosi koszty dowozu, co jest dużym obciążeniem dla budżetu gminy, ponieważ subwencja oświatowa naliczana na uczniów uczęszczających do szkół miejskich trafia do budżetu innej jednostki samorządowej. Duża liczba szkół i zmniejszająca się co roku liczba uczniów sprawiają ,że subwencja oświatowa z Ministerstwa Finansów nie pokrywa kosztów utrzymania obiektów oświatowych, kosztów dowozu oraz pozostałych kosztów kształcenia, a pokrywa jedynie 90 % wynagrodzenia kadry pedagogicznej. Gmina corocznie dokłada znaczne środki do subwencji oświatowej. Istniej zatem duża potrzeba reorganizacji gminnej oświaty poprzez stworzenie optymalnych warunków do kształcenia dzieci i młodzieży.

 

 

 

 

Opis gminy, środowiska i problemu, na który odpowiada projekt

Zgodność ze strategią

Pojekt jest zgodny z prawodawstwem krajowym oraz wspólnotowym i z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi w tym z polityką równą szans i koncepcją zrównoważonego rozwoju. Działania podejmowane w ramach projektu są zgodne z Priorytetem IX, realizowanym na poziomie  regionalnym jako obszaru realizacji jednego z obszarów strategicznych POKL Rozwój Wykształcenia i Kompetencji w Regionach dotyczących Oddolnych Inicjatyw Edukacyjnych na obszarach wiejskich. Projekt jest spójny ze Strategią Rozwoju Województwa X na lata xxxx zatwierdzoną Uchwałą nr XXX  z dnia z celem  głównym xxx podniesienie poziomu wykształcenia mieszkańców oraz z celami szczegółowymi np.:

                   wyrównanie szans w dostępne do edukacji na wszystkich etapach kształcenia

poprawa jakości kształcenia na wszystkich poziomach, efektywne zarządzanie edukacją oaz promowanie idei nauki

Projekt jest spójny również z celem strategicznym Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu XX na lata XXXX – .... (wymienić konkretne cele).

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Grupą docelową będą mieszkańcy Gminy XX.

W projekcie będą uczestniczyć nauczyciele realizujący poszczególne szczeble kształcenia: nauczania elementarne, poziom szkoły podstawowej, gimnazjalnej, radni, władze gminy,pracownicy Gminnego Zespołu ds Kultury i Sportu, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, w tym dyrektorzy szkół, przedstawiciele różnych środowisk, w tym przedstawiciele Rad Rodziców z poszczególnych placówek oświatowych.

Projekt nie przewiduje rekrutacji uczestników.

Do prac nad strategią zostaną powołane trzy grupy zadaniowe:

I.                   Grupa kształcenia elementarnego – po dwóch -nauczycieli tego etapu kształcenia wytypowanych przez każdą z sześciu szkół podstawowych, przedstawiciele władz gminnych, Rad Rodziców, jednostek organizacyjnych, społeczności lokalnej,  łącznie maksymalnie 20 osób

Grupa kształcenia podstawowego – po dwóch nauczycieli klas IV-VI wytypowanych przez każdą z sześciu szkół podstawowych, przedstawiciele władz gminnych, Rad Rodziców, jednostek organizacyjnych, społeczności lokalnej,  łącznie maksymalnie 20 osób

Grupa kształcenia gimnazjalnego – po czterech nauczycieli tego etapu kształcenia wytypowanych przez każde z trzech gimnazjów, przedstawiciele władz gminnych, Rad Rodziców, jednostek organizacyjnych, społeczności lokalnej,  łącznie maksymalnie 20 osób.

Projekt rozpocznie spotkanie informacyjne, w którym weźmie około 100 osób, z których zostaną wyłonione trzy dwudziestoosobowe grupy zadaniowe do pracy nad tekstem strategii.

 

Proponowane działania

1.                  Promocja projektu

W ramach promocji będą przekazywane do prasy informacje o najważniejszych działaniach w ramach projektu, w tym dwa artykuły sponsorowane. Zostanie wydrukowany plakat informujący o projekcie z miejscem na wpisywanie informacji o aktualnych działaniach. Dla uczestników spotkań i warsztatów związanych z tworzeniem gminnej strategii zostaną zakupione długopisy, notesy oraz teczki  z nadrukiem informacyjnym o projekcie. Informacje o działaniach w ramach będą umieszczane na bieżącoi na stronie internetowej Gminy XX.

2.                  Spotkanie informacyjne z analizą stanu aktualnego oświaty w gminie.

W pierwszej informacyjnej fazie spotkania wezmą udział: radni, władze gminy,pracownicy Gminnego Zespołu ds Kultury i Sportu, przedstawiciele gminnych jednostek organizacyjnych, w tym dyrektorzy szkół, przedstawiciele różnych środowisk, w tym przedstawiciele Rad Rodziców z poszczególnych placówek oświatowych, przedstawiciele Rad Pedagogicznych ze wszystkim gminnych szkół – po 2 z poziomów kształcenia elementarnego i podstawowego i po czterech z każdego gminnego gimnazjum.

Na spotkanie zaproszeni zostaną również przedstawiciele Kuratorium Oświaty.  W drugiej, roboczej fazie spotkania zostanie opracowana szczegółowa analiza stanu oświaty w gminie, w tym jej słabe i mocne strony, sznse i zagrożenia. Na zakończenie spotkania wyłoniona zostanie grupa osób – ok 60, które zaangażują się w pracę nad tworzeniem gminnej strategii oświatowej w trzech grupach roboczych:

                     Grupa kształcenia elementarnego

Grupa kształcenia podstawowego

Grupa kształcenia gimnazjalnego

Spotkanie będzie trwało ok. 6 godzin, przewiduje się udział w nim trzech trenerów.

 

3.                  Warsztaty w grupach zadaniowych

I.                   Grupa kształcenia elementarnego wypracuje wizję absolwenta edukacji elementarnej w placówkach oświatowych gminy XX

Grupa kształcenia podstawowego wypracuje wizję absolwenta szkoły podstawowej w placówkach oświatowych gminy XX

Grupa kształcenia gimnazjalnego wypracuje wizję absolwenta szkoły gimnazjalnej w placówkach oświatowych gminy XX

Uczestnicy wspólnie określa obszary problemowe wraz z uzasadnieniem, wyznaczą cele strategiczne w każdym z obszarów, oraz opracują programy realizacji poszczególnych celów strategicznych.

Każdy zespół będzie  pracował 3 dni po 6 godzin.

Łącznie planujemy 54 godzin warsztatów.

Każda grupa będzie pracowała z własnym trenerem – łącznie 3 trenerów.

 

4.                  Seminarium.

Po zakończeniu prc w grupach zadaniowych zorganizujemy seminarium, na którym uczestnicy warsztatów pzedstawią przygotowane materiały i wspólnie wypracują rozwiązania i procedury mające na celu podniesienie jakości kształcenia w gminie oraz wyznaczą kierunki rozwoju i zarządzania oświatą na terenie gminy. Na seminarium w roli prelegenta wystąpi przedstawiciel innej gminy o podobnych uwarunkowaniach społecznych i terytorialnych, któa ma pozytywne doświadczenia w reorganizacji gminnej oświaty. Seminarium poprowadzą trenerzy odpowiedzialni za pracę grup warsztatowych.

Po zakończeniu seminarium projekt strategii zostanie poddany konsultacjom wśród nauczycieli, rodziców, pracowników oświaty.

 

    5.Konferencja na temat Gminnej Strategii Oświatowej Gminy XX

Na konferencji zostanie zaprezentowany projekt Gminnej Strategii Oświatowej Gminy XX wypracowany przez uczestników warsztatów i spisany przez pracownika technicznego projektu.

Do udziału w konferencji zostaną zaproszeni radni, władze gminy, pracownicy samorządowi zajmujący się oświatą, dyrektorzy szkół, organizacje pozarządowe, działacze związkowi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych, nauczyciele, rodzice uczniów, przedstawiciele Kuratorium Oświaty, trenerzy, media lokalne.

Konferencja będzie uwieńczeniem prac nad treścią gminnej strategii oświatowej prowadzonych w czasie trwania projektu. Osoby będące na konferencji wezmą udział w debacie nad treścią  Gminnej Strategii Oświatowej.

Projekt strategii zostanie przedstawiony na posiedzeniu Rady Gminy i poddany głosowaniu radnych.

W tworzeniu Gminnej Strategii Oświatowej skorzystamy z doświadczeń Fundacji Rozwoju Dzieci im J. A Komeńskiego z Warszawy. Do prowadzenia warsztatów zatrudnimy doświadczonych  trenerów, którzy pomagali w tworzeniu tego typu strategii w kilkunastu gminach w Polsce. Proponowana prze FRD procedura jest sprawdozna w praktyce, skuteczna, szybka i efektywna.

 Pozwala na włączenie w proces tworzenia strategii możliwie szerokiej reprezentacji lokalnego środowiska – bezpośredniego  „Klienta” takiej strategii. Jest to pierwsze tego typu rozwiązanie wypracowane i zastosowane w Polsce.

 

 

Rezultaty

 

Rezultaty twarde:

1.                  Opracowany projekt Gminnej Strategii Oświatowej Gminy XX.

Udział 100 osób w spotkaniu informacyjnym z analizą stanu aktualnego oświaty w gminie

Udział 60 osób w pracach grup zadaniowych

Udział 60 osób w seminarium

Udział 100 osób w konferencji

 

Rezultaty miękkie:

 

1.                  Nabycie przez uczestników projektu umiejętności pracy zespołowej

Poprawa wizerunku gminnej oświaty

Zwiększenie poczucia integracji gminnego środowiska oświatowego

Nabranie przez uczestników projektu umiejętności rozwiązywania problemów

Zmobilizowanie kadry nauczycielskiej do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

    Nabranie przez uczestników projektu umiejętności analitycznych i organizacyjnych

 

 

Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

Gmina XX ma duże doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć... – przykłady.

Biuro projektodawcy zlokalizowane jest w ..., 

Do obsługi projektu zatrudniony zostanie na umowę zlecenie:

                     koordynator projektu, który będzie odpowiedzialny za realizację poszczególnych etapów projektu.

Księgowy – odpowiedzialny z rozliczenia finansowe

pracownik techniczny – odpowiedzialny  za zebranie materiałów wypracowanych podczas strategii i techniczne opracowanie tekstu strategii.

Zaplecze techniczne:

Projekt będzie realizowany z wykorzystaniem sprzętu biurowego będącego wyposażeniu Urzędu Gminy – po godzinach funkcjonowania urzędu. Na potrzeby spotkania informacyjnego ,warsztatów, seminarium i konferencji będą wynajmowane sale mogące pomieścić odpowiednią ilość uczestników.Doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć,

jak projekt będzie zarządzany, jakie zaplecze techniczne i jaka kadra będzie zaangażowana w realizację projektu – osoby/stanowiska w projekcie

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

 

 

 

 

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

 

 

 

Rodzice aktywni w edukacji Zwiększenie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do ...
Temat konsultacji: Rodzice aktywni w edukacji

Zwiększenie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do korzyści płynących z aktywnego wspierania małych dzieci na wczesnym etapie ich rozwoju.

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Rodzice aktywni w edukacji dzieci

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne, programy edukacyjne urzędów miast.

 

 

 

Cel ogólny

 

Zwiększenie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do korzyści płynących z aktywnego wspierania małych dzieci na wczesnym etapie ich rozwoju.

 

 

Cele szczegółowe

1.Wypracowanie modelu aktywnej współpracy rodziców z nauczycielami w Ośrodkach Przedszkolnych.

2.Zwiększenie zaangażowania rodziców w działania na rzecz edukacji  i rozwoju dzieci.

3. Wzmocnienie umiejętności wychowawczych rodziców.

 

Opis problemu

1. Województwo … ma bardzo niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich ………..% Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niska świadomość rodziców  co do tego, że wczesna edukacja zapewnia dzieciom lepszy start szkolny.

2. Rodzice nie doceniają roli wczesnej edukacji,  - niska świadomość wagi wczesnej edukacji.

W pierwszych latach życia dziecka kształtują się podstawy jego sukcesów w szkole i całym życiu. Obecnie dzieci w gminie ……………. wychowują się w osamotnieniu (większość młodych rodziców ma 1 lub 2 dzieci) a zabudowa jest rozproszona.

Mimo chęci rodziców do zostawienia dziecka w przedszkolu, nadal niska jest ich świadomość wagi wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i stymulowania rozwoju poprzez wysokiej jakości zajęcia edukacyjne .

Rzadko zdają sobie sprawę, że oni tez powinni podnosić swoje umiejętności wychowawcze i angażować się w edukację dzieci i współpracę z nauczycielem, bo to służy ich dzieciom i buduje dobre relacje z dzieckiem.

 

3. Rodzice często są bezradni wobec wyzwań wychowawczych. Mieszkając na wsi, bez dostępu do specjalistów, którzy pomogliby im w rozwiązaniu problemów, są samotni i bezradni wychowawczo. Nie potrafią wspierać dzieci w zdobywaniu wiedzy, nie umieją kształcić ich samodzielności, nie wiedzą jak przygotować dzieci do szkoły.  Niektórzy mają świadomość, że popełniają błędy, ale nie wiedzą jak mogą ich unikać.  

 

4. W edukacji przedszkolnej brakuje współpracy i wymiany między instytucjami edukacyjnymi a domem- . Bardzo często wartości wychowawcze są niespójne, dziecko dostaje sprzeczne komunikaty od matki, ojca i od nauczycielki. Powoduje to chaos i utrudnia rozwój dziecka.

 

 

 

Zgodność ze strategiami:

- równości praw kobiet i mężczyzn,

- POKL

- Strategią rozwoju województwa…

- Strategią edukacji gminy…

Wsparcie powinno objąć rodzicow zarówno matki jak i ojcow .

 

Zasadę równości szans płci zamierzamy realizować poprzez zapewnienie dostępu do diagnoz i wsparcia bez ograniczeń ze względu na płeć i stereotypy np., że dziewczynki rzadziej mają problemy zaburzeń zachowania, wady wymowy itp. W Zespole projektowym będą pracowały kobiety, zadbamy o równościowy sposób zarządzania, przeszkolimy się także  z tematyki równości płci.

 

PO KL  w działaniu 5 Priorytetu IX  przewiduje realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój usług edukacyjnych na tych obszarach. Niniejszy projekt wpisuje się w te założenia - zwiększa umiejętności wspierania rozwoju dzieci przez rodziców oraz podnosi jakość usług edukacyjnych na terenie gdzie jest realizowany.

Projekt jest spójny z planami rozwoju gminy/ strategią edukacji gminy ………………………………

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

 

Wybierając grupę docelowa oprzemy się na istniejącej już sieci Ośrodków Przedszkolnych /szkół /innych form edukacyjnych takich jak świetlice, grupy zabawowe/ biblioteki

Ośrodki Przedszkolne funkcjonują przy wsparciu dyżurujących rodziców więc rodzice ci są w stałym kontakcie z nauczycielką, co pozwoli na obniżenie ich obaw przed udziałem w warsztacie i całym projekcie. 

Sposób rekrutacji uczestników

Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy chętni rodzice. W projekcie będą uczestniczyć zarówno matki, jak  i ojcowie. Jeden z warsztatów będzie poświęcony tylko ojcom. Ponieważ jest możliwe, że na początku rodzice będą podchodzić do warsztatów ostrożnie, jest możliwość dołączenia do grupy następnych rodziców w trakcie trwania projektu

 

 

W pierwszym paragrafie należy  wybrać o jakie instytucje chcemy się oprzeć przy docieraniu do grup docelowych

Proponowany sposób rekrutacji

Nabór uczestników dostosujemy do charakteru społeczności wiejskiej, gdzie najskuteczniejszymi metodami są:

- kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi,

- bezpośrednie namawianie rodziców przez innych rodziców

- indywidualne zaproszenia do matek i ojców małych dzieci

- informacja do rodzin od pracowników socjalnych

- ogłoszenia w Parafiach,

- otwarte spotkanie informacyjne o projekcie

- Oparcie się o istniejącą sieć przedszkoli i alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej

 

 

Proponowane działania

1. Zarządzanie ( ZATRUDNIANIE, ROZLICZANIE, EWALUACJA I MONITORING)

 

2. Przeprowadzenie co najmniej czterech 5 godzinnych warsztatów dla rodziców i nauczycieli, dotyczących:

- Wzajemnej współpracy rodziców i nauczycieli przy realizowaniu celów edukacyjnych

- Zaspakajaniu potrzeb rozwojowych dzieci.

-  Radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami, w pracy z dziećmi w domu i w grupie rówieśniczej.

- Tworzeniu optymalnych warunków do rozwoju dzieci.- przygotowanie dzieci do szkoły

- Samodzielności dzieci  

W każdej z gmin zostaną przeprowadzone warsztaty dla 18 osobowych grup rodziców oraz nauczycieli.

 Na potrzeby warsztatu przygotowane zostaną także materiały edukacyjne dla uczestników.  

 

3 Opracowanie i przeprowadzenie ankiety badającej satysfakcję z udziału w projekcie i ich ocena przydatności projektu.

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

Zadanie 1 zarządzanie

-Wynagrodzenie koordynatora projektu

-Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę finansową i wnioski o płatność

-Wyposażenie biura (jeśli potrzeba)

-Zwrot kosztów podróży do gminy

 

Zadanie 2 przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców

- Wynagrodzenie za opracowanie warsztatów dla dzieci i rodziców

- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów dla rodziców

- Zwrot kosztów podróży

 

Zadanie 3 promocja i ewaluacja

- Opracowanie materiałów promocyjnych (plakat i ulotki)

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

Warsztaty z mojej praktyki nie mogą się odbywać częściej niż raz w miesiącu, bo uczestnicy nie mają czasu

 

       

 

"Gminna Super Niania- projekt integracji mieszkańców gminy na rzecz rozwoju zdrowotnego i edukacyjnego dzieci" Zintegrowanie mieszkańców gminy wokół diagnozowania i eliminowan...
Temat konsultacji: "Gminna Super Niania- projekt integracji mieszkańców gminy na rzecz rozwoju zdrowotnego i edukacyjnego dzieci"

Zintegrowanie mieszkańców gminy wokół diagnozowania i eliminowania problemów rozwojowych najmłodszych oraz integracji osób niepełnosprawnych.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

„Gminna Super Niania – projekt integracji mieszkańców gminy na rzecz rozwoju zdrowotnego i edukacyjnego dzieci”

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać
w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

7.3  Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

VII. promocja integracji społecznej POKL

 

Przy opracowywaniu projektów w ramach tzw. Inicjatyw oddolnych  POKL (7.3, 6.3., 9.5) należy zwrócić szczególną uwagę na udowodnienie, że nasz projekt:

- po pierwsze jest inicjatywą oddolną (co dla niektórych asesorów nie jest tak oczywiste jak dla nas)

- po drugie, że wpisuje się w zasadę empowermentu,  czyli udziału grup napotykających na problemy społeczne w identyfikacji potrzeb i sposobu wsparcia na etapie przygotowania i/lub realizacji projektu.

Zgodnie z opisem na stronie www.efs.gov.pl za oddolną inicjatywę lokalną należy uznać projekt:

-  o zasięgu lokalnym, skierowany do określonej grupy docelowej (w tym przypadku mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko – miejskich i miast do 25 tys. mieszkańców)

- zakładający udział grupy docelowej w formułowaniu założeń i/lub realizacji projektu. Charakter inicjatywy wymusza na projektach realizowanych w ramach Działania, iż udzielane wsparcie musi wynikać w jakiś sposób z potrzeby społeczności lokalnej np. służyć rozwiązaniu problemu zdiagnozowanego przez tą społeczność lub służyć pobudzeniu aktywności tj. zwiększeniu własnych zdolności społeczności lokalnej do diagnozowania i rozwiązywania problemów w zakresie objętym Działaniem.  

Wielu asesorom  do uznania projektu za inicjatywę oddolną, nie wystarczy dość oczywisty argument, ze projekt opracowany został w i przez małą (wiejską) społeczność dla wsparcia jej najmłodszych mieszkańców . Nie możemy raczej napisać, że dzieci 3-5 letnie opracowały koncepcje projektu – chociaż mogłyby podpowiedzieć pewne formy wsparcia (to trudne, ale możliwe). Minimum to wpisanie w pkt. 3.1. wniosku kilku konkretnych zdań na temat udziału  dorosłych przedstawicieli społeczności lokalnej (rodziców, nauczycieli, liderów organizacji pozarządowych itp.) w opracowywaniu tego wniosku (jak to zrobiono – np. spotkanie, konsultacje, ankieta, wywiady z rodzicami itp. i jakie są z tego „uspołecznienia”  wnioski w zakresie celów, działań, rezultatów.

Cel ogólny

 

Celem głównym projektu jest zintegrowanie mieszkańców Gminy ………..  w tym partnerstwa lokalnego na rzecz rozwoju edukacji w okresie od ……… do ……. 20…. wokół diagnozowania i eliminowania problemów rozwojowych najmłodszych oraz integracji osób niepełnosprawnych poprzez przeprowadzenie diagnoz dla dzieci w wieku 0-5 oraz 6-9 lat, zorganizowanie integracyjnych zajęć rozwijających oraz organizację  ……….otwartych tematycznych spotkań integracyjnych na temat potrzeb rozwojowych dzieci i młodzieży 

Oczywiste jest stwierdzenie, ze cele projektu  (nie tylko do POKL) muszą być SMART:

S - konkretne lub proste …

M - mierzalne

A - osiągalne w ramach  możliwości wnioskodawcy

R - realne  

T - określone w czasie.

W wersji polskiej można je określić skrótem W.A.R.T.O:

W – wartościowe to znaczy przynosić wymierne korzyści
A – ambitne, powinny stanowić wyzwanie
R – realne, czyli możliwe do wykonania posiadanymi zasobami
T – terminowe, ich realizacja musi być oznaczona w czasie
O – określone ilościowo, czyli wymierne, możliwe do zmierzenia.

 

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe to:

1. Wykrycie wczesnych trudności rozwojowych w dzieci w wieku 0-5 lat poprzez przeprowadzenie  …..diagnoz pediatrycznych i logopedycznych,

2. Wykrycie trudności rozwojowych u uczniów kl. 0-III, poprzez zorganizowanie diagnoz w szkołach podst

3. Zaktywizowanie i integracja dzieci zagrożonych niepełnosprawnością  i osób niepełnosprawnych poprzez cykl … zajęć rozwijających ( w tym ……….zajęć czytelniczych, ……….zajęć z gimnastyki korekcyjnej, ………….. zajęć ……………………………………)

4. Zwiększenie integracji społeczności lokalnej poprzez organizowanie …. tematycznych spotkań Super Niani,

5.  Zwiększenie integracji os. niepełnosprawnych poprzez ich udział w działaniach projektowych;

6. Wzrost motywacji lokalnych partnerów (NGO, UG, szkół) do podejmowania kolejnych wspólnych inicjatyw na rzecz integracji społecznej i wsparcia edukacji

Jeżeli jest to realnie możliwe do określenia na etapie opracowywania projektu należy każdy z celów szczegółowych określić w podziale na płeć ze względu na kryterium horyzontalne równości szans kobiet i mężczyzn

Kryterium to jest bezwzględnie stosowane do oceny wszystkich projektów POKL (także edukacyjnych w ramach priorytetu IX. mimo kontrowersji z tym związanych) , więc ,żeby nie dawać asesorom powodów do odrzucenia wniosku
„z byle powodu” należy spełnić standard minimum w tym zakresie, a najlepiej większość poniższych  tj.

- uzasadnienie projektu zawiera analizę pod kątem płci.

- dane ilościowe dotyczą kobiet i mężczyzn

- cele szczegółowe projektu są sformułowane oddzielnie dla kobiet, oddzielnie dla  mężczyzn.

- każda grupa docelowa jest scharakteryzowana pod kątem płci, adekwatnie do opisanej w 3.1. analizy ilościowej i jakościowej problemu w kontekście płci.

- działania projektowe przyczyniają się do osłabienia stereotypów płci.

- rezultaty miękki i twarde są określone w podziel na płeć

- w opisie projektu pojawia się język wrażliwy na płeć.

 

Opis problemu

W projekt wyrósł z doświadczeń  grupy …………………………………., która pracowała wspólnie w ramach działania ……….. (projektu ………)

Osoby z grupy roboczej doszły do wniosku, że integracja i rozwój ekonomii społecznej może odbywać się wokół wsparcia najmłodszego pokolenia mieszkańców Gminy. Wśród kilku inicjatyw infrastrukturalnych np. ……………….. pojawił się także pomysł przeprowadzenia kompleksowej zorganizowanej diagnozy najmłodszych mieszkańców gminy, mającej na celu wczesne wyeliminowanie wad rozwojowych (neurologicznych, ortopedycznych, logopedycznych), które bez specjalistycznego rozpoznania i pomocy mogą znacznie ograniczać lub wręcz uniemożliwić integrację społeczną dzieci. Tej zorganizowanej akcji profilaktycznej nie udało się dotychczas przeprowadzić. Nie pojawiła się zresztą do tej pory taka inicjatywa profilaktyki zdrowia na rzecz dzieci, w tym najmłodszych, która zintegrowałaby i zaktywizowała środowisko organizacji, szkół, jednostek organizacyjnych gminy, rodziców.

W roku szkol. 2010/11 do klas. 0-III na ternie Gminy ……  uczęszcza ……. dzieci, w tym ………. dziewczynki i ……. chłopców. Od września br. do kl. I trafi ….. dzieci, w tym …….dziewczynek i …… chłopców (dane ZEAS ………..). Dzieci w wieku 0-5 lat mieszka w gminie ………, w tym ………..dziewczynek i ……… chłopców (dane ………..). 

  Taka sytuacja powoduje, że zdecydowana większość dzieci nie jest pod opieką  pedagogów, którzy poprzez codzienną obserwację i kontakt z dziećmi mogliby wyłapać u nich deficyty, czy poważne wady rozwojowe. Gdy dziecko pojawia się w pierwszej klasie wychowawcy i pedagodzy w wielu przypadkach stwierdzają poważne wady (mowa, zaburzenia zachowania, wady postawy itp.) , które utrudniają funkcjonowanie dziecka w szkole i jego prawidłowy rozwój.

 Z drugiej strony ……….rodzin z powodu niewydolności opiekuńczo-wychowawczej, a ……….z powodu wielodzietności korzysta ze wsparcia GOPS w …………. (dane GOPS za ………. r.). Dzieci w tych rodzinach są w bardzo trudnej sytuacji materialnej, więc w zdecydowanej większości o specjalistycznej diagnozie wad rozwojowych trudno mówić. Gdy dodatkowo weźmie się pod uwagę ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów (tylko 1 pediatra w gminie) to pojawia się uzasadniona potrzeba realizacji wsparcia zakładanego w ramach projektu.

Drugą istotną kwestią, która uzasadnia potrzebę realizacji projektu jest niski poziom integracji osób niepełnosprawnych. W Gminie mieszka ……..osoby niepełnosprawne (dane GOPS). Udział osób

 niepełnosprawnych w integracyjnych warsztatach  pozwoli na zwiększanie świadomości siebie oraz relacji z innymi, dostarczanie sposobów rozładowania i wyrażania napięcia, agresji,  niepokoju, bezpieczny sposób wyrażania uczuć, wzrost uspołecznienia i integracji społecznej, stymulowanie rozwoju uczestników oraz korekta ich zaburzeń motorycznych. Zostaną oni także zdiagnozowani przez logopedów i ortopedów.

Trzecia kwestia to ograniczona oferta spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Blisko 30% mieszkańców, biorących udział w 2009 r. w  badaniu ankietowym w ramach opracowywania Strategii Rozw. Problemów Społ. Gminy ……. stwierdziło, że możliwości aktywności społecznej i rozwijania zainteresowań poprzez udział w bezpłatnych spotkaniach, szkoleniach itp. są zdecydowanie niewystarczające. To trzeci pod względem ilości wskazań problem  wskazywany przez pytanych (SRPS str. 45, 53, 61). Dlatego istotne jest zapewnienie oferty otwartych bezpłatnych spotkań tematycznych, służących także integracji.

 

W opisie problemu opisać sytuację malych dzieci w gminie zarówno pod katem możliwości ich udziału w zyciu społecznym jak również edukacji

Zgodność ze strategiami

Projekt przyczynia się do zrównoważonego rozwoju, bo będzie realizowany na terenie powiatu ……………., charakteryzującego się jednymi z najniższymi lub jednymi z najniższych wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi w woj. …………… (m.in. najwyższa stopa bezrobocia, duży odsetek zatrudnionych w rolnictwie, mała ilość MŚP na 1000 os., odsetek korzystających z pomocy społ., śr. dochód  na mieszkańca).  Służy wyrównaniu dysproporcji poprzez integrację i rozwój zasobów ludzkich. Projekt ze względu na zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych technik (komputer, projektor, internet) przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

 

Projekt jest zgodny z SZOP POKL i Planem działania Priorytetu VII. na ………. r. w woj. ………... Jest inicjatywą oddolną organizacji z terenów wiejskich, więc jest spójny z celami i typami projektów określonych w Działaniu 7.3.

Wpisuje się w plan działania partnerstwa lokalnego w Gminie …….na rzecz rozwoju edukacji na 2010-2012.

Jest spójny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych  Gminy………, w tym z następującymi jej celami operacyjnymi:

- ……………………..

 

 

Są to przykładowe stwierdzenia, które trzeba dopasować do swojego terenu i sytuacji swojego powiatu.

*powyższe zapisy krótko (z powodu ograniczonej  ilości znaków) odnoszą się do kryterium horyzontalnego zrównoważonego rozwoju.

* warto też powołać się na strategię rozwoju danej gminy, powiatu oraz województwa (jeżeli są tam zapisy, które pasują do koncepcji naszego projektu – cytujemy konkretne cele ze powyższych strategii)

 

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Uczestnikami będą mieszkańcy woj. ……….. z gminy ……. Będą to:

1) …………… dzieci w wieku 0-5 lat – uczestnicy diagnoz,

2) ………. uczniów, tym … dziewczynek i … chłopców – uczestnicy diagnoz, i zajęć rozwijających

3) ………. os. niepełnosprawnych – uczestnicy zajęć rozwijających integracyjnych

4) ………. dorosłych (w tym …… kobiet) – uczestnicy spotkań tematycznych.

 

Grupa 1 i 2,. z ternu gminy. Pochodzą z rodzin utrzymujących się z głównie rolnictwa, rent, emerytur, wsparcia pomocy społecznej. Niewiele ma rodziców zatrudnionych w przemyśle, w sektorze MSP, administracji samorządowej i oświacie. 

Osoby niepełnosprawne to przede wszystkim podopieczni ŚDS w ……. Ich głównym problemem, oprócz oczywiście dolegliwości zdrowotnych i niepełnosprawności jest samotność, izolacja społeczna w środowisku rodzinnym i DPS, mała aktywność.

Obecnie w ŚDS jest ……. podopiecznych, w tym do 25 roku życia – ….osób,  Z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością  intelektualną (umiarkowana – ……, znaczna – ……).  To środowisko wyizolowane, najczęściej zamknięte w czterech ścianach.  Głównym założeniem projektu jest więc kształtowanie pozytywnych postaw sprzyjających integracji osób niepełnosprawnych z dziećmi zdrowymi poprzez organizację wspólnych zajęć - warsztatów z zakresu choreoterapii, gimnastyki korekcyjnej,  zajęć czytelniczych.

* Istnieje ryzyko, że oceniający uzna, że dzieci są  „niekwalifikowaną” grupą docelową, ponieważ docelowym dla tej grypy Priorytetem jest IX.

Jest to ograniczenie „zawężające” pojęcie integracji do osób dorosłych, a przecież  w SZOP 7.3 POKL zdefiniowano grupy uczestników jako „mieszkańcy gmin wiejskich, miejsko – wiejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców…”. Nie ma tam ograniczeń, co do wieku, płci, statusu, stanu zdrowia itp. dzieci i młodzież (w opinii autora wniosku) to pełnoprawne grupy docelowe w ramach projektów 7.3. bo spełniają powyższy warunek.

Często w dokumentacjach konkursowych 7.3 pojawiają się zapisy, określające  grupy docelowe jako:

- społeczności lokalne aktywnie działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania

wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów,

podmioty działające na obszarach wiejskich na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców tych obszarów.

Tak zdefiniowane  grupy docelowe dodatkowo zachęcają do opracowywania i składania  projektów przez i dla partnerstw lokalnych na rzecz rozwoju edukacji dzieci.

Proponowany sposób rekrutacji

Nabór uczestników dostosujemy do charakteru społeczności wiejskiej, czyli przez kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi, indywidualne zaproszenia do matek małych dzieci, informacja do rodzin od pracowników socjalnych , informacja wychowawców dla rodziców przez uczniów i ogłoszenia w Parafiach,

Zorganizujemy otwarte spotkanie informacyjne o projekcie Uczestnicy będą zobowiązani do złożenia określonych w Regulaminie proj. dokumentów. Druki formularzy będą dostępne w biurze projektu w siedzibie Beneficjenta i GOPS.

Najlepszym sposobem dotarcia do BO jest w tym przypadku przekaz „bezpośredni”.

Proponowane działania

 1. Zarządzanie projektem:

2. Diagnozy dzieci 0-5 lat

3. Diagnozy kl. 0-III.

4. Zajęcia rozwijające integracyjne dla dzieci i osób niepełnosprawnych zorganizowane i współprowadzone przez mieszkańców – z udziałem specjalistów

5. „Gminna Super Niania” - organizacja integracyjnych spotkań tematycznych dla mieszkańców gminy .Każde ze spotkań odbędzie się w innym miejscu na terenie gminy, żeby integrować mieszkańców poszczególnych sołectw i promować dorobek poszczególnych wsi.. W niektórych spotkaniach (które mogą ich zainteresować ) wezmą udział także osoby niepełnosprawne -będzie to aktywna integracja.

Zajęcia proponowane dla aktywizacji i integracji dzieci i osób niepełnosprawnych mogą być oczywiście rozne w zalezności od talentów  i potencjału lokalnego (np. (choreoterapia, muzykowanie, zajęcia gimnastyka, zajęcia teatralne,  …………………………. )

Rezultaty

Rezultaty twarde to:

1. Zdiagnozowanie ……….. dzieci (………. chłopców  i ……….. dziewczynek.) z ternu gminy ……..w wieku 0-10 lat w zakresie wad rozwojowych – ilość diagnoz;

2. Uzyskanie przez ……….. dzieci (……. ch. i …….. dz.) specjalistycznego wsparcia terapeutycznego – ilość zajęć terapeutycznych;

3. Nabycie/zwiększenie wiedzy ……BO (w tym  ……….kobiet) wiedzy z zakresu profilaktyki zdrowia, ekologii, aktywizacji zawodowej – listy obecności, zaświadczenia udziału na zajęciach Super Niani,

Rezultaty miękkie:

4. Zwiększenie integracji u ……….% uczestników spotkań tematycznych/ ankieta

5. Zwiększenie integracji ……….. os. niepełnosprawnych (80 %) poprzez udział we wspólnych zajęciach w ŚDS i poza ośrodkiem – obserwacja opiekunów, wywiad

6. Zwiększenie motywacji do działań na rzecz integracji u ……… % BO (…. K) / wywiad z członkami partnerstwa.

Produkty:

- ………. diagnoz dzieci 0-5 lat i 6-10 lat

- …………. g. zajęć …………. ,  g. zajęć …………, …………zajęć …………..

- ………. spotkań tematycznych Super Niani

Potwierdzeniem uzyskania Celu głównego  jest realizacja wszystkich rezultatów i produktów.

Uzyskanie celów szczegółowych 1. i 2 – potwierdzi rezultat …. Cel Sz. 3 –rezultat …… Cel 4. – rezultaty ………., Cel 5 – rezultat ………….,

Badanie rezultatów twardych będzie dokonywane na podstawie bieżącej analizy list obecności i ankiet. Porównanie osiąganych rezultatów z planowanymi będzie podstawą do podejmowania ewentualnych działań korygujących. Badanie rezultatów miękkich planowane jest na początku i końcu realizacji. Narzędziem badawczym będzie ankieta, a w przypadku os. niepełnosprawnych obserwacja, dyskusja FGI. Minimalizowanie ryzyka wynika z faktu, że proponowane działania są zgodne z oczekiwaniami społeczności i wpisują się w zaplanowane wspólne inicjatywy.

 

Proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

1.      Koszty zarządzania projektem:

Koordynator – proponowane ……….. zł (umowa zlecenia z narzutami) na miesiąc;

Księgowa – …………zł (um. zlec./ miesiąc);

 

2.      Koszty merytoryczne:

Wynagrodzenie ekspertów, prowadzących – proponowane od 60 do 120 zł /za godz.;

3.      Poczęstunek podczas zajęć,

4.      Pomoce dydaktyczne np. książki, bajki, zabawki edukacyjne, gry komputerowe, instrumenty muzyczne, chusta Klanza itp.

5.      Doposażenie pomieszczenia – mebelki dla dzieci, wykładzina, karnisze itp.

6.      Dowóz uczestników na zajęcia – wynajem autokaru.

7.      Opieka na osobami zależnymi dla uczestników zajęć (matki mogą przychodzić na prelekcje z dziećmi),

W ramach cross-financingu zakup …….. oraz niewielka modernizacja ………………...

 

* Przy projektach w ramach inicjatyw oddolnych o budżecie do 50 tyś. nie zaleca się wpisywania w budżet  większych środków na wydatki związane z promocją i naborem np.  gadżety reklamowe, plakaty, ogłoszenia w mediach itp., ponieważ są dość drogie a ich skuteczność w małych środowiskach wiejskich jest wątpliwa.

*  Jeżeli chodzi o wynagrodzenia zespołu projektowego (zazwyczaj tylko koordynator + księgowa) oraz kadry merytorycznej (trenerów, ekspertów itp.) należy kierować się rozsądkiem i specyfiką regionu. Stawki „warszawskie” nie byłyby mile postrzegane przez asesorów innych województw. - należy więc stosować przy określaniu kosztów osobowych  złoty środek, szczególnie w przypadku „inicjatyw oddolnych”, w których asesorzy są szczególnie wyczuleni na „wyprowadzanie dotacji” na zewnątrz, poza społeczność lokalną.

Poz. 7. Dobrze postrzegane ze względu na kryterium horyzontalne równości szans płci.

*  Cross financing musi obejmować rzeczy być rzeczywiście potrzebne i niezbędne do realizacji projektu (laptop
i rzutnik multimedialny owszem, ale gdy jest wystarczająco uzasadniony)

Sugestie dotyczące harmonogramu  

 

* Z praktycznego punktu widzenia okres realizacji projektów w ramach inicjatyw oddolnych nie powinien być dłuższy niż 6-7 miesięcy. Po pierwsze dlatego, że w przypadku projektów dłuższych spora część dotacji zostanie „przejedzona” na wynagrodzenia zespołu projektowego (co zresztą w przypadku zachowania zdrowego rozsądku przy określeniu wysokości wynagrodzenia koordynatora nie jest naganne), ale na merytoryke zostanie już mniej środków.

Czas realizacji jest także ograniczony zapisami w dokumentacji konkursowej, w których znajdują się zapisy  „maksymalny czas realizacji wynosi 12 miesięcy i zakończenie realizacji projektu nie przypada później niż ……….”

Warto pamiętać, że w okresach wiosennych i letnich nie możemy raczej  liczyć na wzmożoną aktywność projektową mieszkańców terenów wiejskich, z powodów prac rolnych, ale też coraz częściej wyjazdów wakacyjnych. 

 

 

Ojcowie obecni w edukacji dzieci Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkałych na terenach wiejski...
Temat konsultacji: Ojcowie obecni w edukacji dzieci

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich przez  zwiększenie udziału  rodziców, a szczególnie ojców małych dzieci w ich edukacji, co do korzyści płynących z aktywnego wspierania małych dzieci na wczesnym etapie ich rozwoju.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Ojcowie obecni w edukacji dzieci

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne, programy edukacyjne urzędów miast.

 

 

 

Cel ogólny

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich przez  zwiększenie udziału  rodziców, a szczególnie ojców małych dzieci w ich edukacji, co do korzyści płynących z aktywnego wspierania małych dzieci na wczesnym etapie ich rozwoju.

 

 

Cele szczegółowe

1. zwiększenie świadomości ojców małych dzieci co do korzyści płynących ze zrównowazonej edukacji małych dzieci dla wyrównywania szans edukacyjnych

2.Zwiększenie zaangażowania ojców  w działania na rzecz edukacji  i rozwoju dzieci.

3. Wzmocnienie umiejętności wychowawczych ojców.

1.Wypracowanie modelu aktywnej współpracy ojców z nauczycielami w Ośrodkach Przedszkolnych w gminie ………..

4 Wyrównywanie ról w rodzinie 

 

Opis problemu

 

1. problem z dostępnością usług edukacyjnych i oferty dla dzieci i ich rodziców

Województwo … ma bardzo niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich ………..% Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niska świadomość rodziców, a szczególnie ojców  co do tego, że wczesna edukacja zapewnia dzieciom lepszy start szkolny.

2. Ojcowie  nie doceniają  swojej roli we wczesnej edukacji własnych dzieci  i nie są w niej obecni,  - niska świadomość wagi wczesnej edukacji i brak wiedzy o podstawowych procesach rozwojowych dzici i ich potrzebach edukacyjnych . brak zainteresowania edukacją najmłodszych wynika z niewiedzy i braku pomysłów na angażowanie ojców w pracę przedszkola i edukację. W ośrodkach przedszkolnych prowadzonych w gminie ………. Na dyżury przychodzą wszystkie ……………matek , kilka babć i tylko …………. ojców. W ankiecie, jaką matki przeprowadziły między sobą przeważają opinię, że ojcowie mogą wykonywać prace …………………………  nie ma pomysłów na aktywny udział ojcow.

 

3 Feminizacja  wczesnej edukacji . utrwalanie stereotypów nierównego traktowania kobiet i mężczyzn.

Dzieci mają kontakt właściwie cały czas z kobietami. Ze wstępne diagnozy dzieci uczęszczających do Ośrodków przedszkolnych wynika, że …..ojców kontaktuje się z dziećmi w zasadzie w weekendy, .dzieci wychowywanych jest wyłącznie przez matki. Pozostałe dzieci widzą ojców  tuż przed snem. W wychowaniu dzieci brakuje wzorca męskiego, co wpływa na wypaczanie u dzieci obrazu ról społecznych i utrwalanie się stereotypów związanych z uczestnictwem kobiet i mężczyzn w życiu społecznym.  

 

3. Ojcowie są bezradni wobec wyzwań wychowawczych.

Ojcowie rzadko zdają sobie sprawę, że oni tez powinni podnosić swoje umiejętności wychowawcze i angażować się w edukację dzieci i współpracę z nauczycielem, bo to służy ich dzieciom i buduje dobre relacje z dzieckiem.

Dodatkowo, mieszkając na wsi, bez dostępu do specjalistów, którzy pomogliby im w rozwiązaniu problemów, są samotni i bezradni wychowawczo. Nie potrafią wspierać dzieci w zdobywaniu wiedzy, nie umieją kształcić ich samodzielności, nie wiedzą jak przygotować dzieci do szkoły.  Niektórzy mają świadomość, że popełniają błędy, ale nie wiedzą jak mogą ich unikać.  

 

4. W edukacji przedszkolnej brakuje współpracy i wymiany między instytucjami edukacyjnymi a domem- . Bardzo często wartości wychowawcze są niespójne, dziecko dostaje sprzeczne komunikaty od matki, ojca i od nauczycielki. Powoduje to chaos i utrudnia rozwój dziecka.

 

 

 

Zgodność ze strategiami:

- równości praw kobiet i mężczyzn,

- POKL

- Strategią rozwoju województwa…

- Strategią edukacji gminy…

Wsparcie powinno objąć rodzicow a szczególnie ojców /dziadków.

 

Zasadę równości szans płci zamierzamy realizować poprzez zapewnienie dostępu do diagnoz i wsparcia bez ograniczeń ze względu na płeć i stereotypy np., że dziewczynki rzadziej mają problemy zaburzeń zachowania, wady wymowy itp. W Zespole projektowym będą pracowały kobiety, zadbamy o równościowy sposób zarządzania, przeszkolimy się także  z tematyki równości płci.

 

PO KL  w działaniu 5 Priorytetu IX  przewiduje realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój usług edukacyjnych na tych obszarach. Niniejszy projekt wpisuje się w te założenia - zwiększa umiejętności wspierania rozwoju dzieci przez rodziców oraz podnosi jakość usług edukacyjnych na terenie gdzie jest realizowany.

Projekt jest spójny z planami rozwoju gminy/ strategią edukacji gminy ………………………………

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

 

Rodzice – a szczególnie ojcowie i prawni opiekunowie dzieci z Ośrodków Przedszkolnych funkcjonujących w gminie ………. . 

Wybierając grupę docelowa oprzemy się na istniejącej już sieci Ośrodków Przedszkolnych /szkół /innych form edukacyjnych takich jak świetlice, grupy zabawowe/ biblioteki

Ośrodki Przedszkolne funkcjonują przy wsparciu dyżurujących rodziców, którzy są w stałym kontakcie z nauczycielką, co pozwoli na obniżenie ich obaw przed udziałem w warsztacie i całym projekcie.

Ojcowie, którzy rzadko wchodzą do Ośrodka będą specjalnie namawiani do udziału w projekcie, zarówno przez nauczycielki jak i pozostałych członków rodziny.  

Sposób rekrutacji uczestników

Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy chętni ojcowie, starsi bracia, lub inne osoby, które pełnią role ojca. Warsztaty będą organizowane dla ojców i inne działania będą planowane i wykonywane przez ojców.  Ponieważ jest możliwe, że na początku ojcowie będą podchodzić do warsztatów ostrożnie, jest możliwość dołączenia do grupy następnych osób w trakcie trwania projektu .

Aby ośmielić ojców i pokazać im, że mają miejsce w działaniach edukacyjnych dla przedszkolaków , projekt rozpocznie się warsztatem i imprezą zaplanowaną i przeprowadzoną przez trenerów wraz ojcami dla dzieci, nauczycieli i matek

 

 

W pierwszym paragrafie należy  wybrać o jakie instytucje chcemy się oprzeć przy docieraniu do grup docelowych

Proponowany sposób rekrutacji

Nabór uczestników dostosujemy do charakteru społeczności wiejskiej, gdzie najskuteczniejszymi metodami są:

- kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi,

- bezpośrednie namawianie ojców przez innych rodziców

- indywidualne zaproszenia do ojców małych dzieci,

- otwarte spotkanie informacyjne o projekcie

- Oparcie się o istniejącą sieć przedszkoli i alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej

 

 

Proponowane działania

1. Zarządzanie ( ZATRUDNIANIE, ROZLICZANIE, EWALUACJA I MONITORING)

2. Wspólne warsztaty rodzinne przygotowane przez ojców pod kierunkiem trenera (warsztat planujący- 1 dzień – wspólna impreza integracyjno- edukacyjna )

2. Przeprowadzenie co najmniej trzech 5 godzinnych warsztatów dla ojców, dotyczących:

- Wzajemnej współpracy przy realizowaniu celów edukacyjnych

- Rola mężczyzny w  edukacji i rozwoju małego dziecka .

-  Radzeniu sobie z trudnymi sytuacjami – dyscyplina bez  przemocy.

Na potrzeby warsztatu przygotowane zostaną także materiały edukacyjne dla uczestników.  

3. semninarim planujące udział ojców w edukacji dzieci, zaplanowanie Wdrożenie systemu udziału rodziców

3 Opracowanie i przeprowadzenie ankiety badającej satysfakcję z udziału w projekcie i ich ocena przydatności projektu.

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

Zadanie 1 zarządzanie

-Wynagrodzenie koordynatora projektu

-Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę finansową i wnioski o płatność

-Wyposażenie biura (jeśli potrzeba)

-Zwrot kosztów podróży do gminy

 

Zadanie 2 przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów dla rodziców

- Wynagrodzenie za opracowanie warsztatów dla dzieci i rodziców

- wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów dla rodziców

- Zwrot kosztów podróży

 

Zadanie 3 promocja i ewaluacja

- Opracowanie materiałów promocyjnych (plakat i ulotki)

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

Warsztaty z mojej praktyki nie mogą się odbywać częściej niż raz w miesiącu, bo uczestnicy nie mają czasu

 

       

 

 

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zamieszkałych na terenach wiejskich przez  zwiększenie udziału  rodziców, a szczególnie ojców małych dzieci w ich edukacji, co do korzyści płynących z aktywnego wspierania małych dzieci na wczesnym etapie ich rozwoju.

Edukacyjne Centrum Dziecka i Rodziny Wniosek wzorcowy   Proponowany tytuł wniosku Małe...
Temat konsultacji: Edukacyjne Centrum Dziecka i Rodziny

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Małe dzieci nie są niewidzialne – Edukacyjne Centrum Dziecka i Rodziny

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

9.5   POKL

 

 

 

 

Cel ogólny

 

Celem głównym projektu jest pobudzenie świadomości i aktywności  mieszkańców ………………do działań na rzecz wczesnej edukacji i profilaktyki zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku 1-5 lat  poprzez dostarczenie informacji , doradztwo , Stworzenie zintegrowanego systemu edukacji małych dzieci zagrożonych marginalizacją

 

Cele szczegółowe

1. Zwiększenie świadomości o wadze wczesnej edukacji wśród pracowników instytucji odpowiedzialnych za pomoc rodzinie,

2. Zintegrowanie działań lokalnych instytucji odpowiedzialnych za  za wspomaganie rozwoju i edukacji małych dzieci na szczeblu gminy

3. rozpoznanie potrzeb rozwojowo- edukacyjnych małych dzieci i ich rodziców w gminie/ we wsi   ….gminy ………..

4. Zapewnienie zajęć rozwojowo-  edukacyjnych i dla ……………małych dzieci w wieku ………….

6 Zapewnienie doradztwa  specjalistycznego małym dzieciom i ich rodzicom przez udział logopedów, dietetyka, psychologa lub innych specjalistów zgodnie rozpoznanymi  potrzebami

7. Zwiększenie aktywności społeczności  w gminie ……………na rzecz edukacji małych dzieci przez zorganizowanie pikniku edukacyjnego

 

 

Opis problemu

1. Brak świadomości o konieczności wczesnej edukacji małych dzieci jako najskuteczniejszego środka wyrównywania szans edukacyjnych

Wczesne doświadczenia dzieci mają długofalowy i formujący wpływ na rozwój mózgu, umiejętności i  zachowań człowieka i najefektywniej pomagają wyrównywać szanse życiowe dzieci. Pomiędzy urodzeniem dziecka o jego szóstym rokiem życia następuje ogromny przyrost połączeń synaptycznych mózgu, największy w historii  życia każdego człowieka. Ilość i jakość doświadczeń poznawczych w tym okresie życia ma kluczowe znaczenia dla  dalszego rozwoju człowieka. Okresem krytycznym jest czas między urodzeniem a 5 – 6 rokiem życia, czyli przed rozpoczęciem formalnej nauki. Wtedy właśnie najdynamiczniej rozwijają się umiejętności językowe, matematyczne, społeczno-emocjonalne, buduje się poczucie własnej wartości i ciekawość świata – fundamenty nieodzowne do osiągnięcia sukcesu w życiu.

A tymczasem społeczność gminy - ani rodzice ani pracownicy instytucji gminy odpowiedzialni za edukację  nie mają świadomości, że zaniedbania w tym okresie powodują, że niejednokrotnie zaprzepaszcza się szansa dziecka na dobry start edukacyjnych i skazuje na niepowodzenia szkolne.

Brak wiedzy dotyczącej zakresu i rodzaju potrzeb edukacyjnych małych dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym (a szczególnie rodzin z małymi dziećmi w trudnej sytuacji rodzinno- materialnej, rodzin z dziećmi zagrożonymi niepełnosprawnością).

 

2. Brak świadomości rodziców, że sukces edukacyjny dziecka wymaga od nich samych podnoszenia ich umiejętności wychowawczych i wspierania rozwoju dziecka.    

 

3. dezintegracja działań różnych służb i instytucji odpowiedzialnych za wspomaganie edukacji i rozwoju dzieci. Brak rozeznania potrzeb edukacyjnych rodziców małych dzieci

Wstępne rozeznanie wykonane w gminie przez ………………….. (pracowników wydziału pomocy społecznej/ rodziców skupionych wokół Ośrodka przedszkolnego/ nauczycielki / stowarzyszenie)) wykazało, że tak naprawdę w gminie nie ma wiedzy o tym ile tak naprawdę jest dzieci w wieku …………. I jakie mają potrzeby edukacyjne, ewentualnie, jakich działań wspomagających (logopeda, psycholog, rehabilitant, inny specjalista) potrzebują. Zgodnie z rejestrami gminnymi w gminie jest …….dzieci (…chłopców i ...dziewczynek), ale rejestry nie oddają rzeczywistości – są np. dzieci, które zameldowane nie są a mieszkają u dziadków. Zgodnie z rejestrami OPS ..rodzin jest pod opieką pomocy społecznej ale tam nie prowadzi się rozpoznawania potrzeb edukacyjnych a jedynie społeczne i tylko dotyczące rodziny. Małe dzieci są niewidzialne dla systemu edukacji gminnej aż dopiero, kiedy objęte są obowiązkową edukacją przedszkolną (w wieku 5 lat)

Brak jest komunikacji i koordynacji między instytucjami zajmującymi się pomocą, edukacją i rozwojem.

 

2. degradacja i wymieranie wsi

Brak ciekawych propozycji dl młodych rodziców w których mogą oni uczestniczyć razem z dziećmi, powoduje, że mieszkańcy wsi zamykają się w swoich domach .  Matki małych dzieci , których w gminie jest co najmniej……………. Nie mają żadnego miejsca w którym mogłyby zyskać poradę. Powoduje to migrację aktywnych rodziców do miast  ( w ostatnim roku wyprowadziło się …………osób)  i w konsekwencji degradację i wymieranie wsi. Pogłębia się problem braku zainteresowania małymi dziećmi i ich edukacją w gminie- małych dzieci nie widać- są „niewidzialne”  

 

A tymczasem dobre środowisko rozwojowo-edukacyjne dla małych dzieci wymaga dobrej współpracy ze środowiskiem a szczególnie z rodzicami.

Brak nowoczesnych narzędzi wspomagania integracji społecznej i aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz integracji .

Zacząć od opisu  sytuacji w gminie pod katem poziomu potrzeb społecznych i oferty edukacyjnej (liczba rodzin pod opieka, itp.) oraz diagnozy obecnie funkcjonujących instytucji (gops, policja, zdrowie, dostępność i i oferta edukacyjna)

Zgodność ze strategią …………

Zgodność ze strategią wojewódzką, powiatową strategią edukacji rozwiązywania problemow społecznych, ew strategią edukacji  gminy

Projekt służy wyrównaniu dysproporcji poprzez integrację i rozwój zasobów ludzkich. Projekt ze względu wykorzystanie nowoczesnych technik (komputer, projektor, internet) przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Projekt jest zgodny z SZOP POKL i Planem działania Priorytetu IX. na 2009 r. w woj. ……………….. Jest inicjatywą oddolną organizacji z terenów wiejskich, więc jest spójny z celami i typami projektów określonych w Działaniu 9.5.

Projekt jest spójny z planami rozwoju gminy ………………………………

 

Trzeba zamieścić informacje o

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Grupą docelową są pracownicy gminnych instytucji zajmujących się edukacją i pomocą społeczną, przedstawiciele rodziców i stowarzyszenia …………………………… gops, gminnej komisji edukacji, rozwiązywania problemów społecznych,  Policji, poradni , Ośrodka zdrowia itp., pedagogowie szkolni,, nauczycielki Ośrodków przedszkolnych .

 

 

Proponowany sposób rekrutacji

Inicjatorami przedsięwzięcia są ……………………….

Zapraszanie do projektu osobiście lub mailowo z dużym wyprzedzeniem czasowym, uzgodnienie z władzami instytucji- delegowanie pracowników,

Rekrutacja – bezpośredni kontakt z pracownikami projektu. Zwrócenie uwagi na równość praw kobiet i mężczyzn. Zadbanie o to , żeby w grupie docelowej znalazły się zarówno kobiety jak i mężczyźni.

 

Proponowane działania

1. Promocja projektu – ulotki, plakaty, spotkania informacyjne  

2. Przeprowadzenie seminariów : zwiększenie komunikacji i kontaktu między rożnymi instytucjami odpowiedzialnymi za edukację i pomoc społeczną , 1 dzień – ustalenie zasad współpracy

3. Seminarium dotyczące metodologii diagnozy potrzeb edukacyjnych rodziców i małych dzieci i barier w ich wypełnianiu w gminie, opracowanie narzędzi diagnozy – rózne sposoby dotarcia do rodziców, zaplanowanie działań diagnostycznych- 2 dni ,

4.  Podział zadań, przeprowadzenie i opracowanie wyników diagnozy -

5. Seminarium - opracowanie wyników diagnozy i sformułowanie programu Edukacyjnego Centrum Dziecka i Rodziny w gminie ……………..  wybór metod pracy i narzędzi służących spełnianiu potrzeb ustalenie harmonogramu, zaprojektowanie działań i ich finansowania

6.      Promocja programu – zaznajomienie z nim społeczność lokalną. (akcje ewentowe- animacyjne w różnych wsiach)

7.      Zarządzanie projektem –monitoring, sprawozdawczość, organizacja działań projektowych

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

1. Promocja projektu

– ulotki, plakaty, koszt opracowania i druku

- spotkania informacyjne –poczęstunek, 

2. Przeprowadzenie seminariów  (1 dzień, 2 dni, 2 dni)

Koszt materiałów,

Wynagrodzenia trenerów

Poczęstunek,

Materiały ,

4.Przeprowadzenie diagnozy

- wynagrodzenie osób prowadzących diagnozę potrzeb

- Koszty podróży,

- narzędzia diagnozy- ankiety

- opracowanie wyników- raport z diagnozy- wynagrodzenie

5.      Promocja programu – zaznajomienie z nim społeczność lokalną. (akcje ewentowe- animacyjne w różnych wsiach)

- koszty materiałów (zakup gier, pomocy dydaktycznych, materiałów eduukacyjych nietrwałych)

- koszt wynagrodzenia osób prowadzących animację

- Dowóz rodziców i dzieci na wydarzenia imprezy edukacyjno- integracyjne,

- wynagrodzenie dla specjalistów prowadzących konsultacje,

 

Zarządzanie projektem –monitoring, sprawozdawczość, organizacja działań projektowych

 

Sugestie dotyczące harmonogramu   

Promocja programu Centrum- raczej w miesiącach wiosenno- jesiennych (frekwencja)

 

 

System wsparcia rodzin z małymi dziećmi, zagrożonych wykluczeniem społecznym Wniosek wzorcowy   Proponowany tytuł wniosku Syste...
Temat konsultacji: System wsparcia rodzin z małymi dziećmi, zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

System wsparcia rodzin z małymi dziećmi  zagrożonych wykluczeniem społecznym

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

7.3  POKL

 

 

 

 

Cel ogólny

 

Stworzenie zintegrowanego systemu pomocy rodzinie zagrożonej dysfunkcjami

 

Cele szczegółowe

1.      zwiększenie świadomości potrzeby diagnozy problemów społecznych wśród pracowników odpowiedzialnych za pomoc rodzinom na szczeblu gminy

2.      zwiększenie możliwości dostosowania systemu pomocy społecznej do potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem

3.      zainicjowanie lokalnych działań na rzecz rozwiązywania problemów społecznych w gminie

4.      opracowanie i promocja programu pomocy dziecku i rodzinie

 

 

Opis problemu

Niedostosowanie instytucji pomocy społecznej do potrzeb lokalnych,

Brak koordynacji i komunikacji między instytucjami zajmującymi się osobami wymagającymi pomocy

Brak wiedzy dotyczącej zakresu i rodzaju potrzeb osób zagrozonych wykluczeniem społecznym (a szczególnie rodzin z małymi dziecmi w trudnej sytuacji rodzinno- materialnej, rodzin z dzięcmi niepełnosprawnymi).

Brak nowoczesnych narzędzi wspomagania integracji społecznej i aktywizowania społeczności lokalnych na rzecz integracji .

 

 

 

 

Zacząć od opisu  sytuacji w gminie pod katem poziomu potrzeb społecznych (liczba rodzin pod opieka, itp.) oraz diagnozy obecnie funkcjonujących instytucji (gops, policja, zdrowie, dostępnośc)

Zgodność ze strategią …………

Zgodnośc ze strategią wojewódzką, powiatową strategią rozwiązywania probleow społecznych, ew strategią gminy

Trzeba zamieścić informacje o

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Grupą docelową są pracownicy gminnych instytucji zajmujących się osobami zagrożonymi wykluczeniem i wymagającymi pomocy: gops, gminnej komisji rozwiązywania problemów społecznych, Policji, poradni , Ośrodka zdrowia itp., pedagogowie szkolni, kuratorzy sądowi.

 

 

Proponowany sposób rekrutacji

Zapraszanie do projektu osobiście lub mailowo z dużym wyprzedzeniem czasowym, uzgodnienie z władzami instytucji- delegowanie pracowników,

Rekrutacja – bezpośredni kontakt z pracownikami projektu. Zwrócenie uwagi na równość praw kobiet i mężczyzn. Zadbanie o to , żeby w grupie docelowej znalazły się zarówno kobiety jak i mężczyźni.

 

Proponowane działania

1. Promocja projektu -

2. Przeprowadzenie seminariów : zwiększenie komunikacji i kontaktu między rożnymi instytucjami odpowiedzialnymi za pomoc ludziom zagrożonym, 1 dzień

3. Seminarium dotyczące metodologii diagnozy potrzeb dotyczących pomocy społecznej i barier w jej otrzymywaniu w gminie, opracowanie narzędzi diagnozy, zaplanowanie działań diagnostycznych- 2 dni ,

4.  Podział zadań, przeprowadzenie i opracowanie wyników diagnozy -

5. Seminarium - opracowanie wyników diagnozy i sformułowanie programu pomocy dziecku i rodzinie w gminie ……………..  wybór metod pracy i narzędzi służących realizowaniu potrzeb społecznych, ustalenie harmonogramu, zatwierdzenie zmian

6.      Promocja programu – zaznajomienie z nim społeczność lokalną. (akcje ewentowe- animacyjne w różnych wsiach)

7.      Zarządzanie projektem

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

W zależności od możliwości budżetowych warto zarezerwować trochę środków na zwiększenie dostępu osób mieszkających w odległych miejscowościach.

W czasie prowadzenia diagnozy – zwrot kosztów podrózy, diety?

 

 

 

 

Sugestie dotyczące harmonogramu   

Promocja programu pomocy dziecku i rodzinie- raczej w miesiącach wiosenno- jesiennych (frekwencja)

 

 

Lokalne Partnerstwo organizacji pozarządowych na rzecz małych dzieci Podniesienie jakości oferty programowej oraz skuteczności oddziaływania organ...
Temat konsultacji: Lokalne Partnerstwo organizacji pozarządowych na rzecz małych dzieci

Podniesienie jakości oferty programowej oraz skuteczności oddziaływania organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci poprzez rozwój instytucjonalny oraz rozszerzenie współpracy tych organizacji.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

 

Lokalne Partnerstwo organizacji pozarządowych  na rzecz małych dzieci

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

PO KL Priorytet V Dobre rządzenie

Program 5.4.2. lub FIO

 

Projekt powinien być realizowany co najmniej na poziomie 1 województwa

Cel ogólny

 

Celem niniejszego projektu jest podniesienie jakości oferty programowej oraz skuteczności oddziaływania organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci poprzez rozwój instytucjonalny oraz rozszerzenie współpracy tych organizacji.

 

Cele szczegółowe

Cele szczegółowe:
- Wzmocnienie porozumienia organizacji pozarządowych poprzez wypracowanie długofalowych strategii współpracy.
- Przygotowanie organizacji pozarządowych do zwiększenia różnorodności działań oraz korzystania z dobrych praktyk poprzez wypracowanie skutecznego systemu wymiany informacji.
- Przygotowanie organizacji do prowadzenia działań rzeczniczych poprzez zwiększenie umiejętności promowania interesów organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci.


 

Opis problemu

W Polsce istnieje ponad 3 tysiące organizacji pozarządowych (dane KLON/JAWOR), które działają na rzecz dzieci. Większość z nich pomaga dzieciom biednym i chorym, nieliczne specjalizują się w edukacji małych dzieci. Nie istnieje żadna branżowa struktura, która mogłaby dbać o interesy tych organizacji i pomagać im w tworzeniu możliwie najlepszego środowiska edukacyjnego dla małych dzieci.

Fundacja Komeńskiego od 2006 roku prowadzi bazę organizacji działających w obszarze edukacji dzieci - obecnie (kwiecień 2008) w bazie znajduje się 462 organizacje. Analizując sytuację tych organizacji uważamy, że najważniejsze bariery uniemożliwiające im rozszerzenie i podniesienie jakości działań to:
- brak dobrych doświadczeń we współpracy i prowadzeniu wspólnych działań rzeczniczych
- brak dostępu do systemu wymiany informacji pozwalający na korzystanie z istniejących dobrych praktyk w zakresie edukacji małych dzieci
- brak świadomości społecznej co do znaczenia wczesnej edukacji oraz roli organizacji pozarządowych jako efektywnego partnera w realizacji zadań własnych gminy w zakresie wspierania rozwoju małych dzieci

W odpowiedzi na tę sytuację w roku 2007 z inicjatywy Fundacji Komeńskiego grupa 10 organizacji pozarządowych zdecydowała się utworzyć Porozumienie organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji małych dzieci (zwane dalej Porozumieniem). Do marca 2008 akces do Porozumienia zgłosiło 36 organizacji. Porozumienie zamierza: prowadzić kampanie społeczne na rzecz edukacji dzieci, upowszechniać dobre praktyki oraz prowadzić działania rzecznicze.

 

Zgodność ze strategiami/zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój, integrujący wymiar środowiskowy, ekonomiczny i społeczny

W odniesieniu do zrównoważonego rozwoju, w kontekście rozwoju społecznego - w czasie akcji promocyjnych będziemy przekazywać informacje na temat konieczności zapewnienia wszystkim dzieciom równego dostępu do edukacji oraz podkreślać jej rolę jako narzędzia zapobiegającego wykluczeniu społecznemu.


Równość szans kobiet i mężczyzn

W odniesieniu do równości szans kobiet i mężczyzn - w projekcie będziemy przełamywać stereotyp, że edukacją małych dzieci powinny zajmować się kobiety. Konieczność większego udziału mężczyzn zapiszemy w strategii Porozumienia.


Dobre zarządzanie, które określa udział szerokiej grupy partnerów w procesie podejmowania decyzji, podejmowania decyzji zgodnie z prawem oraz przejrzystymi zasadami

W odniesieniu do dobrego zarządzania - będziemy realizować zasady partycypacji, przejrzystości i otwartości na potrzeby organizacji pozarządowych. Pierwszym krokiem było wypracowanie niniejszego projektu podczas spotkania przedstawicieli ……… organizacji pozarządowych. Wszystkie etapy realizacji projektu będą wypracowywane wspólnie z przedstawicielami organizacji pozarządowych (będą przyjmowane tylko te rozwiązania, które otrzymają akceptację 70% organizacji).

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa gminy lub nawet szkoły

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

 

Odbiorcami projektu będą członkowie XX organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji dzieci w wieku 0-10 lat na terenie XX oraz około XX przedstawicieli samorządów.

 

Proponowany sposób rekrutacji

Będziemy zachęcać organizacje, by w poszczególnych etapach realizacji projektu brali udział inni przedstawiciele organizacji. Uczestnicy będą kwalifikowani na szkolenia i spotkania według kolejności zgłoszeń. Zależy nam, by w pracy nad strategią brali udział przedstawiciele organizacji posiadający moc decyzyjną, zaś w spotkaniach poświęconych komunikacji i promocji osoby zajmujące się w organizacjach tymi obszarami. Pozwoli to na włączenie w projekt większej liczby przedstawicieli danej organizacji. Ponieważ w spotkaniach poświęconych komunikacji i promocji będzie mogło uczestniczyć jedynie 10 przedstawicieli organizacji - po każdym spotkaniu przygotowywane będzie sprawozdanie z przebiegiem spotkania i ustaleniami, które będzie rozsyłane do wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie. W ten sposób organizacje nie uczestniczące w danym spotkaniu będą mogły na bieżąco dzielić się swoimi uwagami. Wypracowane podczas spotkań dokumenty będą wysyłane do akceptacji do wszystkich organizacji.

 

 

Proponowane działania

1. By zrealizować cele projektu planujemy następujące działania:

I. W obszarze wzmocnienia porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz małych dzieci:

A/ Stworzenie długofalowej strategii działania porozumienia, w której znajdzie się diagnoza organizacji pozarządowych, obszary priorytetowe, działania, wskaźniki sukcesu oraz źródła finansowania. Planujemy trzy 3-dniowe szkolenia prowadzone przez 2 specjalistów z zakresu przygotowania strategii. Taki tryb szkoleń pozwoli uczestnikom na przedyskutowywanie poszczególnych etapów pracy nad strategią z członkami ich organizacji.
Uczestnicy: ………….osób (………. przedstawicieli organizacji pozarządowych, 2 specjalistów oraz przedstawiciel Fundacji Komeńskiego .

II. W obszarze przygotowania organizacji pozarządowych do zwiększenia różnorodności działań oraz korzystania z dobrych praktyk:

A/ Przygotowanie koncepcji i procedur wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy organizacjami. Planujemy 3 jednodniowe (z noclegiem) spotkania robocze przedstawicieli organizacji ze specjalistą z zakresu komunikacji. Pierwsze - poświęcone diagnozie potrzeb członków partnerstwa w zakresie pozyskiwania informacji; drugie - wypracowujące zasady komunikacji i procedury przepływu informacji; trzecie - wypracowujące koncepcję wymiany informacji (m. in. kryteria dobrych praktyk), wraz z koncepcją strony internetowej. Wyniki pracy poszczególnych spotkań rozsyłane będą do wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie - taki tryb pozwoli na przedyskutowywanie poszczególnych etapów pracy wszystkim organizacjom oraz uwzględnianie ich opinii i uwag na kolejnych etapach. Uczestnicy: ………osób (……….. przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalista, przedstawiciel Fundacji Komeńskiego).

B/ Przygotowanie i prowadzenie strony internetowej. Na podstawie opracowanej koncepcji komunikacji organizacje przygotują informacje (wraz z przykładami dobrych praktyk) do umieszczenia na stronie. Przygotowana zostanie strona testowa, która pozwoli na zebranie informacji zwrotnych od organizacji, a następnie wersja ostateczna strony. Zakładamy regularną aktualizację strony, na której między innymi będą znajdowały się informacje o najważniejszych wydarzeniach z działalności organizacji, przykłady dobrych praktyk, forum dyskusyjne. Strona będzie zawierała też informacje dotyczące porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji małych dzieci oraz zasadach przystąpienia do porozumienia.

III. W obszarze przygotowania organizacji do prowadzenia działań rzeczniczych:

A/ Przygotowanie akcji promującej współpracę władz samorządowych z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci. Planujemy 2 jednodniowe (z noclegiem) spotkania robocze przedstawicieli organizacji ze specjalistą w zakresie promocji. Pierwsze poświęcone przygotowaniu planu i form promocji, drugie - wypracowaniu materiałów i akcji promocyjnych. Uczestnicy: ……..osób (……… przedstawicieli organizacji pozarządowych, specjalista, przedstawiciel Fundacji Komeńskiego). Efekty pracy zostaną rozesłane do wszystkich organizacji uczestniczących w projekcie - po uzyskaniu uwag i opinii opracowana zostanie ostateczna koncepcja działań i materiałów promocyjnych.


B/ Przeprowadzenie lokalnych akcji promocyjnych. Celem akcji będzie pokazanie społeczności lokalnej, a zwłaszcza przedstawicielom samorządu jak ważną rolę w realizacji zadań własnych samorządu dotyczących edukacji małych dzieci mogą odgrywać organizacje pozarządowe. Istotnym elementem akcji będzie przesłanie, że edukacja małych dzieci nie jest wyłączną domeną kobiet i że organizacje działające w tym obszarze potrzebują do współpracy mężczyzn. Na potrzeby akcji promocyjnych zostaną przygotowane i wydrukowane plakaty i ulotki, które zostaną rozesłane do organizacji zainteresowanych przeprowadzeniem promocji, po otrzymaniu szczegółowego planu akcji. Zakładamy, że co najmniej ……….. organizacji zorganizuje takie akcje w swoich środowiskach lokalnych. Odbiorcami będą: przedstawiciele samorządów lokalnych, zwłaszcza odpowiedzialni za edukację, pomoc społeczną oraz współpracę z organizacjami pozarządowymi, rodzice, dzieci oraz media.

C/ Ogólnopolska konferencja podsumowująca projekt. Celem jednodniowej konferencji zorganizowanej w Warszawie będzie promocja Porozumienia organizacji pozarządowych działających na rzecz edukacji małych dzieci. Podczas konferencji przedstawiona zostanie strategia i plan działania Porozumienia, przykłady dobrych praktyk w zakresie wczesnej edukacji oraz współpracy organizacji pozarządowych i samorządów. Planujemy udział 150 osób: przedstawicieli organizacji pozarządowych, także tych nie będących jeszcze członkami porozumienia, przedstawicieli Parlamentu RP (zwłaszcza przewodniczących komisji: Edukacji, Nauki i Młodzieży, Zdrowia oraz Polityki Społecznej i Rodziny), przedstawicieli Ministerstwa Edukacji, Zdrowia oraz Pracy i Polityki Społecznej (zwłaszcza odpowiadających za współpracę z organizacjami pozarządowymi), przedstawicieli samorządów lokalnych oraz media.


 

 

rezultaty

Rezultaty jakościowe
- poszerzenie wiedzy uczestników na temat różnorodnych form działań na rzecz dzieci
- zwiększenie umiejętności w zakresie organizowania przepływu informacji między organizacjami
- zwiększenie umiejętności wykorzystywania strony internetowej w komunikacji między organizacjami
- podniesie wiedzy i umiejętności uczestników z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi w zakresie tworzenia strategii, komunikacji oraz promocji działań
- zapoznanie się z dobrymi praktykami i różnorodnymi rozwiązaniami programowymi przyczyni się do podniesienia jakości pracy organizacji z dziećmi i rodziną
- dzięki działaniom promocyjnym podniesie się wiedza społeczności lokalnych co do znaczenia wczesnej edukacji i roli organizacji pozarządowych

Rezultaty ilościowe
- 25 osób weźmie udział w szkoleniu z zakresu tworzenia strategii
- dokument - strategia działań Porozumienia
- 60 osób weźmie udział w seminarium z udziałem Children in Scotland
- dokument opisujący zasady komunikacji pomiędzy organizacjami
- strona internetowa
- 10 przedstawicieli organizacji weźmie udział w spotkaniach z zakresu komunikacji pomiędzy organizacjami
- co najmniej 1000 osób zapozna się ze stroną internetową, na forum dyskusyjnym zarejestruje się co najmniej 100 uczestników
- 30 osób weźmie udział w warsztacie Children in Scotland z zakresu promocji
- 10 osób weźmie udział w spotkaniach z zakresu akcji promocyjnych
- druk 5000 ulotek oraz 500 plakatów
- w 20 miejscowościach zostaną przeprowadzone akcje promocyjne dla ponad 3000 osób
- 150 osób weźmie udział w konferencji podsumowującej projekt

Trwałość rezultatów

- Utworzona po zakończeniu projektu federacja organizacji będzie opiniować wprowadzane rozwiązania prawne poprzez konsultacje rozporządzeń, udział w komisjach parlamentarnych, publikacji stanowiska federacji w mediach. Działania te będą finansowane ze składek członkowskich organizacji zrzeszonych w federacji.

- Organizacje tworzące federację po 5 latach od zakończenia projektu będą dysponowały ofertą programową, która obejmie 20% dzieci więcej. Tworzenie nowej oferty programowej będzie finansowane z budżetów samorządowych oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zwłaszcza Priorytet IX i VII).

- Organizacje nawiążą lepszą współpracę z samorządem lokalnym czego efektem będzie wpisanie edukacji małych dzieci w roczne plany współpracy samorządów z organizacjami. Wprowadzenie tego zapisu umożliwi finansowanie projektów na rzecz małych dzieci ze środków lokalnych samorządów (rocznie minimum pięć projektów będzie finansowanych na terenie działania organizacji tworzących federację).

- Media zwiększą swoje zainteresowanie organizacjami działającymi na rzecz edukacji małych dzieci - będą częściej pisać o potrzebach małych dzieci i traktować organizacje pozarządowe jako ważne źródło informacji (rocznie minimum 2 artykuły/audycje w mediach ogólnopolskich i 4 w lokalnych - odpowiadających terenowi działania organizacji.

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

Zarządzanie projektem wymaga zatrudnienia koordynatora i asystenta do spraw organizacyjnych oraz specjalisty ds. finansowych (w przypadku projektu realizowanego w ramach POKL).

Spotkania i warsztaty organizacji:

Dojazd uczestników, zakwaterowanie, wynagrodzenie trenerów, materiały, wsparcie techniczne (komputery i sieć internetowa –wynajem sprzętu na szkolenia)

Wyposażenie- zakup laptopów i projektorów dla organizacji (jeśli potrzeba)

Prowadzenie działań rzeczniczych – materiały, wyżywienie, koszty podróży, diety dla organizatorów (ew. umowy zlecenie)

 

 

Sugestie dotyczące harmonogramu   

Projekt jest bardzo obszerny i jego realizacja wymaga czasu – co najmniej 2 pełnych lat. Może być podzielony na 3 mniejsze projekty poświęcone poszczególnym grupom działań –

Wówczas może być składany do programu FIO przez 3 kolejne lata.

 

 

"Dziecko zdrowe i mądre" Wspieranie rozwoju małych dzieci i pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problem&oacu...
Temat konsultacji: "Dziecko zdrowe i mądre"

Wspieranie rozwoju małych dzieci i pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i wychowawczych poprzez zajęcia i spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia i rozwoju małego dziecka.

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

„Dziecko zdrowe i mądre

 

(wniosek może być wykorzystany przez Centra Dziecka i Rodziny w gminach)

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

Konkursy dotacyjne ngo – fundacji, PPWOW – Program Integracji Społecznej, LIDER, budżet gminy – ze środków na profilaktykę alkoholową, po uzupełnieniu do POKL 9.5

 

 

 

 

Z uwagi na źródło finansowania, wzmocnić akcenty zbieżne z celami programu, do którego aplikujemy np. integracja społ., profilaktyka  przemocy, itp. 

Cel ogólny

 

Celem Projektu „Dziecko zdrowe i mądre” jest  wspieranie rozwoju małych dzieci i pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i wychowawczych poprzez zajęcia i spotkania ze specjalistami w zakresie zdrowia i rozwoju małego dziecka.

 

Cele szczegółowe

1.      Rodzice/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat zwiększą swoją wiedzę o rozwoju dziecka, doskonalić będą umiejętności rodzicielskie w zakresie radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci poprzez zajęcia warsztatowe oraz konsultacje indywidualne z psychologiem.

2.      Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 0-6 lat zwiększą swoją wiedzę na temat profilaktyki wad postawy, uzyskają informację o stanie i potrzebach w zakresie rozwoju fizycznego swojego dziecka poprzez zajęcia i konsultacje indywidualne z fizjoterapeutą.

3.      Rodzice/opiekunowie dzieci w wieku 0-6 lat zwiększą swoją wiedzę na temat profilaktyki wad wymowy, uzyskają informację o stanie i potrzebach w zakresie rozwoju mowy swojego dziecka poprzez zajęcia i doradztwo indywidualne z logopedą.

4.      Rodzice/opiekunowie dzieci zwiększą swoją wiedzę na temat zabaw i zabawek edukacyjnych dla małych dzieci poprzez uczestnictwo w zajęciach przygotowanych przez animatorki przeszkolone przez Fundację Rozwoju Dzieci im. J.A.Komeńskiego.

5.      Rodzice/opiekunowie dzieci zwiększą swoje umiejętności w zakresie organizowania dla swoich dzieci  zabaw tanecznych i plastycznych wspomagających rozwój dziecka poprzez wspólne zajęcia z instruktorami Gminnego Ośrodka Kultury.

6.      Rodzice/opiekunowie małych dzieci zwiększą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie znaczenia czytelnictwa dla rozwoju dziecka poprzez wspólne zajęcia z przeszkoloną bibliotekarką.

7.       Rodzice/opiekunowie małych dzieci zwiększą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie korzystania z Internetu w temacie rozwoju małych dzieci, możliwości poradnictwa specjalistycznego, poznania wyspecjalizowanych portali poprzez szkolenie w Centrum Kształcenia na Odległość w XXX.

 

 

 

Opis problemu

 

W gminie wiejskiej XXX dostępność edukacji przedszkolnej i form specjalistycznego wsparcia rozwoju małych dzieci jest niewystarczająca. Brak przedszkola (i żłobka), działa 5 innych form wychowania przedszkolnego (nie zatrudniają specjalistów) oraz usług specjalistycznych typu: logopeda, psycholog, fizjoterapeuta, pediatra, ortopeda i in. powoduje, że problemy rozwojowe diagnozowane są późno, najczęściej w wieku szkolnym i działania korygujące są spóźnione i nie przynoszą efektów.

Rodzice mają utrudniony dostęp do specjalistów w mieście powiatowym ze względu na kolejki i koszty dojazdu – często przekraczają możliwości finansowe - ….% korzysta z pomocy socjalnej GOPS.  Na przełomie I-III 2010 r. została przeprowadzona lokalna diagnoza sytuacji najmłodszych dzieci w gminie XXX (na grupie 50 rodziców). Pozwoliła ona na zebranie cennego materiału badawczego i zaprezentowanie opinii różnych grup społecznych w kwestii warunków życia i rozwoju najmłodszych obywateli i ich rodziców bądź opiekunów w gminie. Z przeprowadzonych badań na grupie rodziców dzieci 0-6 r.ż. wynika, że 50% rodziców widzi potrzebę kontaktu ze specjalistami (m.in. psycholog, logopeda, ortopeda, pedagog). Rodzice stwierdzili, że są miejscowości w gminie bez żadnej oferty i miejsca publicznego do spotkań dla małych dzieci i ich rodziców/opiekunów. 48% badanych twierdzi, że w gminie brak jest usług, imprez, warsztatów, pogadanek edukacyjnych dla rodziców i ich dzieci. Działające w gminie instytucje i placówki mają ubogą ofertę dla małych dzieci i ich rodziców. Na zorganizowanych imprezach promujących wczesną edukację wszyscy rodzice wyrazili chęć spotkań ze specjalistami blisko miejsca zamieszkania. Tematykę spotkań ustalono w bezpośrednich rozmowach z rodzicami małych dzieci.  

 

 

Zgodność ze strategią …………

Projekt jest zgodny ze Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych w gminie XXX w punkcie mówiącym o ……………………………, ze Strategią Edukacji Elementarnej w gminie XXX, gdzie wśród celów zawarto następujące zapisy:……………………………….. i in. Trzeba tu wykazywać zgodność z innymi strategiami.

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Odbiorcami usług będą rodzice/opiekunowie dzieci od 0 do 6 lat z terenu gminy XXX. W każdym spotkaniu z określonym specjalistą będzie brało udział około 15-20 osób dorosłych wraz dziećmi.

Większość małych dzieci na terenie naszej gminy, zanim trafi do przedszkola lub szkoły nie jest objęta żadną instytucjonalną opieką a ich kontakty społeczne są ograniczone do najbliższej rodziny. Gęstość zaludnienia w gminie jest niska i wynosi ….. i sprzyja izolacji społecznej rodzin. Badania i doświadczenia pokazują, że potrzeby rozwojowe, edukacyjne, zdrowotne i społeczne dzieci w tym wieku są ogromne, a ich niezaspokojenie oznacza utratę szansy na pełny rozwój i pomyślną przyszłość dla części z tych dzieci.

Dzieciństwo jest pierwszym i zasadniczym etapem tworzenia się nierówności edukacyjnych i deficytów rozwojowych. Ma to odbicie w późniejszym poziomie osiągnięć szkolnych dzieci z naszej gminy (wyniki sprawdzianów zewnętrznych w szkołach są poniżej średniej krajowej i średniej województwa).  Pozytywne zmiany relacji wychowawczych w rodzinach i wsparcie edukacyjne dzieci poniżej 6 roku życia może przełamać schemat społecznego dziedziczenia biedy.

 

 

Proponowany sposób rekrutacji

Rodzice i opiekunowie dzieci 0 do 6 lat, wyrażający chęć udziału w projekcie. Informację o projekcie i zapisach do zajęć przekażą sołtysi, pracownicy socjalni, pielęgniarki środowiskowe, ogłoszenia wywieszone będę na tablicach informacyjnych. Ponadto informacje o projekcie i harmonogramie spotkań oraz sposobie zgłaszania do udziału w spotkaniu zostaną przesłane do każdej rodziny (…..). W przypadku większej ilości zgłoszeń decydująca będzie kolejność zgłoszenia się.

 

 

Proponowane działania

1.      Promocja projektu i działań zaplanowanych - zaprojektowanie i wykonanie plakatów, ogłoszeń
i zaproszeń indywidualnych, bezpośrednia informacja w Internecie, opracowanie harmonogramu spotkań ze specjalistami, rekrutacja uczestników.

2.      Warsztaty z psychologiem, tematy – „Rozwój małego dziecka”, „Trening czystości”, „Granice nie tylko rodzicielskiej cierpliwości - kary, nagrody,  konsekwencje” - rodzice/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat będą uczestniczyć w warsztatach – ćwiczenie umiejętności rodzicielskich, konsultacje ze specjalistą – psycholog - prowadzenie warsztatu, poradnictwo dla rodziców.

3.      Spotkania z fizjoterapeutą - Rodzice/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat będą uczestniczyć w spotkaniach, na którym zostaną przeprowadzone badania pod kątem wad postawy – fizjoterapeuta - badania przesiewowe, ocena postawy dziecka, doradztwo dla rodziców.

4.      Spotkania z logopedą - rodzice/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat będą uczestniczyć w spotkaniach edukacyjnych, dzieci będą przebadane pod kątem rozwoju mowy; logopeda - badania przesiewowe w kierunku rozwoju mowy dziecka, profilaktyki wad wymowy,  doradztwo dla rodziców.

5.      Rodzice/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat będą uczestniczyły w zajęciach „Bawimy się razem” przygotowanych przez animatorki Centrum Dziecka i Rodziny w gminie XXX, prezentacja zabawek edukacyjnych dla małych dzieci, propozycje ich wykorzystania w zabawach z dziećmi, zasady funkcjonowania wypożyczalni zabawek w ….

6.      Zabawy taneczne i plastyczne wspomagające rozwój małego dziecka prowadzone przez instruktorki Gminnego Ośrodka Kultury w …. – rodzice otrzymają instrukcje do zabaw z dziećmi w domu oraz zapoznają się z ofertą zajęć artystycznych dla małych dzieci w GOK.

7.      „Czytamy naszym dzieciom” - rodzice/opiekunowie z dziećmi w wieku 0-6 lat będą uczestniczyli w spotkaniach, w czasie których dzieciom będą czytane książeczki oraz przeprowadzane zabawy związane z literaturą dziecięcą, przeszkolona bibliotekarka z Gminnej Biblioteki Publicznej zapozna rodziców z korzyściami wynikającymi dla rozwoju dziecka dzięki temu, że codziennie czyta się mu książki.

8.      Szkolenie dla rodziców małych dzieci z zakresu poszukiwania informacji dot. profilaktyki zdrowotnej oraz wychowania małych dzieci – szkolenie przeprowadzi pracownik z Centrum Kształcenia na Odległość przy GOPS w … W ramach szkolenia rodzice przygotują ulotkę o wspieraniu rozwoju małego dziecka.

    

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

Spotkania ze specjalistami – pozycje budżetowe

- wynagrodzenie trenera;

- koszty dojazdu uczestników;

- materiały biurowe do szkolenia;

- poczęstunek dla uczestników;

- pakiet materiałów dla uczestników;

- dodatkowe materiały i pomoce wg specyfiki specjalności, np. duże piłki, materace, itp. na spotkania z fizjoterapeutą.

 

 

 

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

W tej propozycji możliwa jest duża elastyczność, co do czasu trwania całego projektu, jak i wymiaru godzin przeznaczonych na poszczególne działania (w zależności od potrzeb, możliwości oraz wymogów programu dotacyjnego) – od 1 m-ca, po cały rok.

Propozycja minimum: 

3 spotkania z psychologiem -  6 godzin;

2 spotkania z logopedą łącznie - 4 godziny;

3 spotkania z fizjoterapeutą łącznie - 6 godzin;

3 spotkania w wypożyczalni zabawek – 6 godzin;

4 spotkania z instruktorami tańca i plastyki w GOK – 8 godzin;

5 spotkań bibliotecznych – 5 godzin;

3 spotkania w Centrum Kształcenia na Odległość – 6 godzin.

 

 

 

"Pobawmy się po angielsku" Pobudzanie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do korz...
Temat konsultacji: "Pobawmy się po angielsku"

Pobudzanie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do korzyści płynących z wykształcenia i umożliwienie dzieciom w wieku przedszkolnym rozwijania się przez naukę języka angielskiego.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Pobawmy się po angielsku

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne, programy edukacyjne urzędów miast.

 

 

 

Cel ogólny

 

Celem ogólnym projektu jest pobudzanie świadomości rodziców dzieci zamieszkałych na wsi co do korzyści płynących z wykształcenia i umożliwienie dzieciom w wieku przedszkolnym rozwijania się przez naukę j. angielskiego

 

Cele szczegółowe

1.Zwiększenie zaangażowania rodziców i nauczycieli z ośrodków przedszkolnych w działania na rzecz edukacji językowej dzieci poprzez udział w szkoleniu z zakresu wspierania dziecka w rozwoju umiejętności językowych i własny aktywny udział w zajęciach językowych z dziećmi..

2. popularyzacja nauki języka obcego we wczesnym dzieciństwie,

3. Zwiększenie wiedzy i ośmielenie rodziców do wprowadzenia zabaw w język angielskim przez przekazanie rodzicom pomocy naukowych, scenariuszy zabaw i płyt audio

4. Zwiększenie zainteresowania dzieci nauką języka angielskiego

 

 

Opis problemu

 

1. Na terenach wiejskich dzieci mają dużo mniejsze możliwości uczenia się języków obcych. Zdarza się, że dzieci z terenów wiejskich edukację j. obcych zaczynają dopiero w liceum. Tymczasem badania dowodzą, że języki obce najskuteczniej przyswajane są od najmłodszych lat życia. Pomimo złożoności procesu uczenia się języka, dziecko (niezależnie od płci) zanim ukończy 3 lata - a nawet wcześniej - potrafi opanować jeden lub więcej języków. Nauka 2 języka we wczesnych latach rozwija w korze mózgowej połączenia odpowiedzialne za słuch i ogólną inteligencję, jest skutecznym sposobem na przyśpieszenie rozwoju intelektualnego dzieci (Nash, 1997; Early Years Study, 1999; Shonkoff,2000). Im starsze, tym trudniej jest mu przyswoić sobie właściwy akcent i osiągnąć biegłość gramatyczną równą tej, jaką posiadają osoby uczące się od wcześniejszych lat. Założycielka renomowanej szkoły językowej na świecie Helen Doron uważa, że już niemowlę słyszy i reaguje na dwa, trzy, a nawet cztery języki, rozróżniając je. Dlatego dziecko nie ma problemu z nauką dwóch języków jednocześnie.

Zajęcia z językiem angielskim , chociaż nie doprowadzą do nabycia umiejętności otworzą dzieci i rodziców na możliwośc dalszej nauki, zwiększą motywację do rozwoju

2. Rodzice nie tylko nie doceniają roli edukacji ale także nie potrafią wspierać dzieci w zdobywaniu wiedzy. Nie mają narzędzi ani umiejętności.

 

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie zbyt mały nacisk na naukę w praktyce. Za mało bazuje na wrodzonej ciekawości dzieci do świata i ich umiejętności eksplorowania tego, co nieznane.

 

4. Niska świadomość wagi wczesnej edukacji.

W pierwszych latach życia dziecka kształtują się podstawy jego sukcesów w szkole i całym życiu. Obecnie dzieci w gminie ……………. wychowują się w osamotnieniu (większośc młodych rodziców ma 1 lub 2 dzieci) a budownictwo jest rozproszone.

Mimo chęci rodziców do zostawienia dziecka w przedszkolu, nadal niska jest ich świadomość wagi wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i stymulowania rozwoju poprzez wysokiej jakości zajęcia edukacyjne .

 

6. Brak w Polsce tradycji włączania rodziców w działania edukacyjne. Poprzednio przeprowadzane w naszej gminie projekty z rodzicami i dziećmi pokazują jak duży wpływ na wspieranie rozwoju dziecka mogą mieć rodzice. Rzadko zdają sobie sprawę, że oni tez powinni podnosić swoje umiejętności wychowawcze i angażować się w edukację dzieci i współpracę z nauczycielem, bo to służy ich dzieciom i buduje dobre relacje z dzieckiem.  

 

1. Województwo … ma bardzo niski wskaźnik upowszechnienia edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich ………..% Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niska świadomość rodziców  co do tego, że wczesna edukacja zapewnia dzieciom lepszy start szkolny.

 

Zgodność ze strategiami:

- równości praw kobiet i mężczyzn,

- POKL

- Strategią rozwoju województwa…

- Strategią edukacji gminy…

 

-NSIS (Narodową Strategią Integracji Społecznej) w zakresie realizacji prawa do edukacji (wzrost uczestnictwa dzieci w wychowaniu przedszkolnym);

- „Strategia Polityki Społecznej na lata 2007 – 2013” (1. poprawa warunków powstawania i funkcjonowania rodzin. Wsparcie rodzin w wychowaniu i edukacji dzieci);

- Priorytetem Strategii Rozwoju województwa …………….. który dotyczy „upowszechnienia znajomości języków obcych”

- Strategia Rozwoju województwa …………….. do roku 2020 - 1.2. Wzrost poziomu wykształcenia i poprawa jakości kadr (zapewnienie równego startu edukacyjnego dzieciom ze wsi, przez wsparcie sieci placówek przedszkolnych zlokalizowanych na obszarach wiejskich);

- Strategią Rozwoju Gminy ....... 2004-2020, cel strategiczny 3, zad 1: „Wsparcie dla edukacji pozaszkolnej dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionej”

-Narodowa strategia spójności cel horyzontalny2: poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej oraz w cele strategiczne PO KL: 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz 4.” Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia, przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych(…)”;

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

 

Wybierając grupę docelowa decydujemy się oprzeć na istniejącej już sieci Ośrodków Przedszkolnych /szkół /innych form edukacyjnych takich jak świetlice, grupy zabawowe/ biblioteki

 

Grupą docelową stanowią nauczyciele i rodzice.

Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy chętni rodzice. Przekazana zostanie informacja o projekcie nauczycielom pracującym w ………………. Nauczyciele zorganizują we wsiach, spotkanie z rodzicami informujące o projekcie i zbiorą deklaracje uczestnictwa od rodziców.

Uczestnicy projektu mieszkają we wsiach  …………….. i ………………... Pochodzą z rodzin utrzymujących się z głównie rolnictwa, rent, emerytur, wsparcia pomocy społecznej. Niewiele jest ma rodziców zatrudnionych w przemyśle, w sektorze MSP, administracji samorządowej i oświacie (……….osob).  Ze wstępnych rozmów w gminie wynika, ze większość nauczycielek i wielu rodziców jest chętnych.

 

Dzieci w wieku ……………………… które wezmą udział w warsztatach ………..

 

 

W pierwszym paragrafie należy  wybrać o jakie instytucje chcemy się oprzeć przy docieraniu do grup docelowych

Proponowany sposób rekrutacji

Nabór uczestników dostosujemy do charakteru społeczności wiejskiej, gdzie najskuteczniejszymi metodami są:

- kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi,

- indywidualne zaproszenia do matek i ojców małych dzieci

- informacja do rodzin od pracowników socjalnych

- ogłoszenia w Parafiach,

- otwarte spotkanie informacyjne o projekcie

- Oparcie się o istniejącą sieć przedszkoli i alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej

Uczestnicy będą zobowiązani do złożenia określonych w Regulaminie proj. dokumentów:, formularza zgłoszeniowego, deklaracji udziału w projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Druki formularzy będą dostępne w biurze projektu

 

Proponowane działania

 I. Akcja promocyjna i rekrutacja

-II. Szkolenie "Wspierane dzieci w edukacji językowej"

- szkolenie dla rodziców i nauczycieli z zakresu wspierania dziecka w rozwoju umiejętności językowych. Rodzice i nauczyciele, którzy odbędą szkolenie będą współprowadzić zajęcia językowe dla całej grupy.

 

III. Opracowanie materiałów i scenariuszy zajęć dla dzieci i rodziców.

Scenariusze zostaną stworzone przez specjalistów od wczesnej edukacji językowej oraz będą zawierać zabawy i gry z wykorzystaniem języka angielskiego przedstawiające niestereotypowe role społeczne i uczące dzieci w atmosferze równych szans.

 

IV Nagranie ścieżki dźwiękowej do zajęć.

Ścieżka dźwiękowa będzie służyć do pracy na zajęciach i do powtarzania lekcji w domu. Tekst opracowany będzie zgodny ze scenariuszem, a nagrania zostaną zlecone muzykom posiadającym własne domowe studio nagrań. Płyty powstałe po nagraniach będą rozdawane w trakcie zajęć każdej rodzinie.

 

V Przeprowadzenie zajęć językowych dla dzieci wraz z rodzicami

Zajęcia będą przebiegać wg scenariuszy, prowadzone będą przez trenera i rodzica lub nauczyciela, który przeszedł szkolenie. Na zajęciach pokazywane będą też sposoby na kontynuacje zabaw w domu.

Materiały do zajęć umieszczone będą również w formie elektronicznej na serwerze urzędu gminy i dostępne będą dla rodziców i dzieci w Centrum Kształcenia na odległość …

 Do ośrodków w których prowadzone będą zajęcia zakupione będą magnetofony CD i gry edukacyjne do zabaw po angielsku.

 

VI Ewaluacja

Opracowana i przeprowadzona zostanie, wśród rodziców, ankieta badająca satysfakcję z udziału w projekcie i ich ocena przydatności projektu.

 

VII Zarządzanie ( ZATRUDNIANIE, ROZLICZANIE, EWALUACJA I MONITORING)

……

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

Zadanie 1 zarządzanie

-Wynagrodzenie koordynatora projektu

-Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę finansową i wnioski o płatność

-Wyposażenie biura (jeśli potrzeba)

-Zwrot kosztów podróży do gminy

 

Zadanie 2 przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla rodziców i nauczycieli

- przygotowanie scenariusza szkolenia i opracowanie materiałów szkoleniowych

- Wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia z zakresu wspierania dzieci w rozwoju umiejętności językowych

- Zwrot kosztów podróży

 

Zadanie 3 Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców

- przygotowanie scenariuszy do zajęć z dziećmi i rodzicami po angielsku

- merytoryczne opracowanie i stworzenie materiałów na zajęcia dla dzieci i rodziców (gry i zabawypo angielsku)

- konsultacja scenariuszy ze specjalistami od wczesnej edukacji językowej

- nagranie ścieżek dźwiękowych i piosenek do zajęć z rodzicami i dziećmi

- druk materiałów dydaktycznych

- wynagrodzenie dla trenera i wynagrodzenie dla współprowadzącego rodzica/nauczyciela

-zwrot kosztów podróży

 

Zadanie 4. promocja i ewaluacja

- Opracowanie materiałów promocyjnych (plakat i ulotki)

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

 

Możliwe, że w 2011 będzie można już kupić gotowe scenariusze do zajęć z angielskiego, dostosowane do potrzeb tego projektu.

Sugestie dotyczące harmonogramu  

 

 

       

 

Angażowanie rodziców w edukację dzieci Zwiększenie świadomości  i zaangażowania rodziców dzieci zamie...
Temat konsultacji: Angażowanie rodziców w edukację dzieci

Zwiększenie świadomości  i zaangażowania rodziców dzieci zamieszkałych na wsi,  co do korzyści płynących z angażowania się w procesy rozwojowe  i edukację dziecka.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Angażowanie rodziców w edukację dzieci

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

 

9.5 oddolne inicjatywy edukacyjne, programy edukacyjne urzędów miast.

 

 

Projekt bardzo dobrze wpływa na integrację społeczności lokalnych wokół potrzeb dzieci, dlatego może być wykorzystany w innych POKL

Cel ogólny

 

Zwiększenie świadomości  i zaangażowania rodziców dzieci zamieszkałych na wsi,  co do korzyści płynących z angażowania się w procesy rozwojowe  i edukację dziecka.

 

Projekt może być realizowany i w przedszkolach i szkołach podstawowych

Cele szczegółowe

1.Wypracowanie modelu aktywnej współpracy rodziców z nauczycielami w Ośrodkach Przedszkolnych.

2.Zwiększenie zaangażowania rodziców w działania na rzecz edukacji dzieci.

3. Zwiększenie umiejętności rodziców i nauczycieli współpracy przy organizacji zajęć dla dzieci

4. Zwiększenie spójności wychowawczo edukacyjnej między rodziną a przedszkolem/ szkolą.

 

Opis problemu

1. Rodzice nie tylko nie doceniają roli wczesnej edukacji, nie widzą swojej w tym roli i także nie potrafią wspierać dzieci w zdobywaniu wiedzy.

2. Rodzice jeśli są w ogóle aktywni - działają samotnie, w obrębie rodziny lub kontaktując się wyłącznie z jednym nauczycielem. Nie mają kontaktu z innymi rodzicami i innymi osobami zaangażowanymi w edukację i rozwój dzieci. Nie mają świadomości, że wspólne działanie może wzbogacić edukację dzieci, nie  widzą potrzeby wspólnego działania,  nie mają doświadczeń we współpracy, nie ma pola do zdobywania takich doświadczeń.

3. W systemie edukacji na niski poziomie jest współpraca między nauczycielami i rodzicami, przeważają lęki i uprzedzenia, rodzica i nauczyciele nie mają doświadczeń wspólnego działania i uzgadniania wartości i metod edukacji dzieci. A tymczasem dla jakości i trwałości edukacji małych dzieci  bardzo ważna  jest spójność wychowawczo edukacyjna między domem i szkolą i dobry kontakt między nauczycielami i rodzicami.

3. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna kładzie zbyt mały nacisk na naukę w praktyce, na naukę myślenia, dochodzenia samodzielnego do rozwiązywania problemów. Za mało bazuje na wrodzonej ciekawości dzieci do świata i ich umiejętności eksplorowania tego, co nieznane.

 

 

 

Zgodność ze strategiami:

- równości praw kobiet i mężczyzn,

- POKL

- Strategią rozwoju województwa…

- Strategią edukacji gminy…

Wsparcie powinno objąć zarówno chłopców i dziewczynki, matki i ojców . Nie mamy danych ilościowych, które wskazywałby na różnice z sytuacji dzieci w kontekście płci (to dopiero pokażą diagnozy), ale niewątpliwie dotykają one dzieci bez względu na płeć. Wynika to także z danych demograficznych w tych grupach wiekowych. Natomiast jest różnica w angażowanie się ojców w edukację dzieci. W badanej gminne populacji na ……matek, które stale przyprowadzają dzieci do przedszkola i biorą aktywny udział w pomocy nauczycielce jest tylko ……… ojców. W projekcie będziemy starać się tę proporcję wyrównywać, aby zwiększyć udział ojców w wychowywaniu i edukacji dzieci 

Zasadę równości szans płci zamierzamy realizować poprzez zapewnienie dostępu do diagnoz i wsparcia bez ograniczeń ze względu na płeć i stereotypy np., że dziewczynki rzadziej mają problemy zaburzeń zachowania, wady wymowy itp. W Zespole projektowym będą pracowały kobiety, zadbamy o równościowy sposób zarządzania, przeszkolimy się także  z tematyki równości płci.

 

Projekt wpisuje się w 2. cel horyzontalny: poprawa jakości kapitału ludzkiego i zwiększenie spójności społecznej oraz w cele strategiczne PO KL: 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszemu powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy.

PO KL  w działaniu 5 Priorytetu IX  przewiduje realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych i podnoszenie poziomu wykształcenia i kwalifikacji mieszkańców obszarów wiejskich i rozwój usług edukacyjnych na tych obszarach. Niniejszy projekt wpisuje się w te założenia - zwiększa umiejętności wspierania rozwoju dzieci przez rodziców oraz podnosi jakość usług edukacyjnych na terenie gdzie jest realizowany.

 

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoły

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym /nauczyciele

Wybierając grupę docelowa opieramy się na istniejącej już sieci punktów  przedszkolnych/przedszkoli, grup przedszkolnych przy szkołach podstawowych,  z dwóch powodów:

-  punkty/przedszkola są wpisane w gminny system edukacji, co zapewnia kontynuację metod wypracowanych w ramach projektu.

- punkty przedszkolne funkcjonują przy wsparciu dyżurujących rodziców więc rodzice ci są w stałym kontakcie z nauczycielką, co pozwoli na obniżenie ich obaw przed udziałem w warsztacie i całym projekcie. 

Do projektu zostaną zaproszeni wszyscy chętni rodzice.

Generalnie tak jest, że matki częściej angażują się w życie szkoły czy przedszkola- są niejako „delegowane” do kontaktów ze szkolą , dlatego też szczególną uwagę poświęcimy zachęceniu ojców do programu. Właśnie dlatego, żeby przełamać stereotyp , że sprawami dziecka w szkole zajmują się matki do projektu zostaną zaproszeni też ojcowie. Aby umożliwić wszystkim rodzicom (ojcowie częściej są osobami zatrudnionymi, stopień bezrobocia jest większy , jeśli chodzi o matki- wynosi ………)  udział w projekcie zajęcia będziemy planować w weekendy i zawiadamiać ze sporym wyprzedzeniem .

 

Dzieci w wieku przedszkolnym

Pierwsze lata życia dziecka , od 0 do 5 r.z to czas, w którym kształtują się podstawy jego przyszłej edukacji i całego życia.

Małe dzieci niezwykle szybko się uczą a głównie przez bezpośrednie doświadczanie i próbowanie.  i nadrabiają zaległości, co pozwala im przygotować się do edukacji formalnej.

Metoda projektów badawczych” jest uznanym w świecie podejściem wypływającym między innymi z pedagogiki Wygotskiego, w której stwarza się dziecku okazję do rozwijania umiejętności myślenia, eksplorowania i rozumienia otaczającego je środowiska. Wykorzystuje się w niej bezpośrednie sąsiedztwo, uczy dzieci samodzielności, współpracy, bazując również na eksperctwie i doświadczeniu osób najbliższych emocjonalnie lub geograficznie.  Dlatego tak ważne jest przekonanie rodziców, że inwestując wysiłek w aktywną edukację dzieci umożliwiają im lepszy start szkolny.

Aby tego dokonać trzeba wspomagać rodziny i nauczycieli, żeby umieli wspólnie stworzyć dzieciom takie doświadczenia.

 

 

Jeśli projekt jest planowany w przedszkolu, gdzie nie ma dyzurujacych rodziców, trzeba wpisać sposoby w jakim codzienne kontakty z rodzicami będą wspierać motywację rodziców do udziału w projekcie

Dodać konkrety o sposobie zawiadamiania i rekrutacji

Proponowany sposób rekrutacji

Nabór uczestników dostosujemy do charakteru społeczności wiejskiej, gdzie najskuteczniejszymi metodami są:

- kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi,

- indywidualne zaproszenia do matek i ojców małych dzieci

- otwarte spotkanie informacyjne o projekcie

- Oparcie się o istniejącą sieć przedszkoli/ alternatywnych ośrodków edukacji przedszkolnej

 

 

Proponowane działania

1. Przygotowanie materiałów potrzebnych do przeprowadzenia zajęć z rodzicami i dziećmi zgodnie z metodą projektów badawczych – m in zakup „kuferków badacza”

 

2. Przeprowadzenie 2 dniowego warsztatu dla rodziców i nauczycieli, 

– 1 dzień zapoznanie rodziców z „Metodą projektów badawczych” przygotowanie ich do współpracy z nauczycielami w realizacji konkretnych tematów badawczych z dziećmi,

2 dzień- przeprowadzanie przez nauczycieli i rodziców pod okiem trenera zabaw i zajęć zgodnie z metodyką „projektów badawczych”

 

Wariant:

2. przeprowadzenie 1 dniowego warsztatu dla rodziców i nauczycieli przygotowującego do wspomagania dzieci metodą projektów badawczych’

3. przeprowadzenie z dziećmi przed rodziców i nauczycieli, pod okiem trenera cyklu …….  „spotkań z młodymi badaczami” wokół wspólnie wybranych tematów. 

 

3. Przeprowadzenie ankiety badającej satysfakcję z udziału w projekcie i ocena przydatności projektu z punktu widzenia spełniania celów wychowania.

4. Zarządzanie ( ZATRUDNIANIE, ROZLICZANIE, EWALUACJA I MONITORING)

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

 

Zadanie 1 zarządzanie

-Wynagrodzenie koordynatora projektu

-Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę finansową i wnioski o płatność

-Wyposażenie biura (jeśli potrzeba)

-Zwrot kosztów podróży do gminy

 

Zadanie 2 przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla dzieci i rodziców

- Zakup pomocy dydaktycznych do zajęć

- wynagrodzenie dla trenera  za przeprowadzenie warsztatów dla rodziców

- Zwrot kosztów podróży/zakwaterowania ,

- ew wynagrodzenie dla nauczycieli za przeprowadzenie warsztatów z rodzicami,

 

Zadanie 3 promocja i ewaluacja

- Opracowanie materiałów promocyjnych (plakat i ulotki)

- Opracowanie i przeprowadzenie ankiety ewaluacyjnej.

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

Warto sprawdzić terminy warsztatów dla rodziców i warsztatów dla rodziców i dzieci, bo najczęściej jest tak, że mogą się one odbywać raczej tylko i wyłącznie w weekendy.

 

       

 

Rozszerzenie oferty przedszkola Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy poprzez zmniejszenie nier&...
Temat konsultacji: Rozszerzenie oferty przedszkola

Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego poprzez stworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej oraz  poszerzenie oferty przedszkola.

 

Wniosek wzorcowy

 

Proponowany tytuł wniosku

Więcej przedszkola – większe szanse

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

9.5 POKL, 9.1.1. POKL

 

 

 

Cel ogólny

 

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z gminy X poprzez zmniejszenie nierówności w dostępie do wychowania przedszkolnego poprzez stworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej oraz  poszerzenie oferty Przedszkola X i dostosowania  jej do potrzeb wszystkich dzieci szczególnie tych, których rodzice nie mogą pozwolić sobie na dodatkowe płatne zajęcia.

 

Cele szczegółowe

- podniesienie poziomu wiedzy oraz świadomości …..rodziców z zakresu znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka;

- Wspieranie rozwoju psychicznego i emocjonalnego …..dzieci poprzez funkcjonowanie w grupie rówieśniczej

- rozpowszechnienie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dzieci wśród ich rodziców poprzez spotkania informacyjne i edukacyjne dla ………… rodziców

- wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka, przygotowanie dziecka do nauki w szkole, poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające, aktywizacja dzieci i rodziców poprzez integrację ze społecznością.

- wyrównanie dostępu do rynku pracy …………. niepracujących kobiet, poprzez stworzenie dodatkowej grupy przedszkolnej dla dzieci matek niepracujących, zgodnie z polityką równości płci.

 

 

 

Opis problemu

Okres wczesnego dzieciństwa jest bardzo ważny dla rozwoju człowieka, ponieważ w tym czasie kształtują się podstawowe umiejętności i kompetencje edukacyjne, społeczne i emocjonalne, niezbędne w prawidłowym rozwoju i skutecznym przechodzeniu kolejnych stopni w karierze edukacyjnej, które znowu w przyszłości wpływają także na rozwój zawodowy. W tym okresie powstaje także większość nierówności edukacyjnych, ponieważ już wtedy warunki wychowania dziecka są różne i prowadzą do zróżnicowania poziomu umiejętności. Dla dzieci mieszkających na wsi edukacja przedszkolna stanowi główne narzędzie wyrównywania szans edukacyjnych. Brak dostępu do wczesnej edukacji powoduje nierówności edukacyjne, które ujawniają się w późniejszym etapie rozwoju. Gmina X leży w regionie charakteryzującym X% poziomem bezrobocia. Sytuacja ekonomiczna dużej liczby mieszkańców niniejszego regionu wpływa na brak możliwości niepracujących rodziców na opłacenie pobytu dzieci w przedszkolu, a tym bardziej dodatkowych zajęć rozwijających.   

Główne problemy Gminy X związane z tematyką projektu to:

- wskaźnik upowszechnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci 3-5 letnich w gminie wynosi ok.X%

- w testach osiągnięć szkolnych szkoły podstawowe naszej gminy osiągają średnią niższą od średniej krajowej.

- brak oferty kulturalno -edukacyjnej dla dzieci w wieku 3-5 lat.

- wskaźnik bezrobocia w gminie jest wysoki i wynosi X%, z czego X% to kobiety, które nie mogą podjąć pracy zawodowej z powodu konieczności pełnienia stereotypowej funkcji opieki nad dziećmi przez kobiety.

- z pomocy społ. w gminie korzysta X rodzin, w tym ok. X rodzin, w których wychowują się dzieci do 5 roku życia, duża grupa dzieci wychowuje się w rodzinach niepełnych ze względu na podejmowanie przez rodziców pracy w innych częściach kraju w UE lub USA (około X%);

W ramach projektu chcemy poszerzyć ofertę przedszkola o nieodpłatne, dodatkowe zajęcia dla wszystkich dzieci (w tym zajęcia w soboty oraz w wakacje), wydłużyć czas pracy do godziny XX, czyli o X godzin dziennie. Ponadto chcemy utworzyć dodatkową grupę przedszkolną w celu umożliwienia udziału w edukacji przedszkolnej dzieci niepracujących kobiet, co ma będzie miało na celu zwiększenie szans zatrudnienia wśród tych kobiet i wyrównywanie szans zawodowych kobiet.

Do tej pory większość zajęć dodatkowych zarówno edukacyjnych jak i kulturalnych jest odpłatnych, co bezpośrednio wpływa na niską frekwencje udziału dzieci z rodzin mniej zamożnych w tych zajęciach i już na wczesnym etapie edukacji powoduje nierównomierny rozwój dzieci z uboższych rodzin.

Upowszechnienie edukacji, a więc, wyrównanie szans edukacyjnych dzieci, szczególnie z obszarów wiejskich, wymaga systemowego wdrożenia elastycznych form edukacji przedszkolnej przy jednoczesnym wzmocnieniu działającej sieci ośrodków przedszkolnych i uelastycznieniu ich oferty do rzeczywistych potrzeb dzieci i ich opiekunów. Jednocześnie niezbędne jest przełamanie barier kulturowych przez przekonanie rodziców o znaczeniu wczesnej edukacji dla dalszego rozwoju dziecka i decyzji o posłaniu do przedszkola, a zwłaszcza wśród rodziców niepracujących, wśród których panuje pogląd, iż opieka domowa jest lepsza od instytucjonalnej,

Na stan obecny w gminie funkcjonuje tylko X przedszkoli, do których uczęszcza X dzieci w wieku 3-5 co stanowi X% dzieci w tym wieku mieszkających na terenie całej gminy.

 

 

Zgodność ze strategią …………

ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z PO KL:

Zgodność celów projektu z celami Strategii Lizbońskiej: z polityką edukacyjną w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci z obszarów X, polityką rynku pracy w zakresie ułatwienia dostępu kobiet niepracujących do rynku pracy, polityką rodzinną w zakresie wsparcia rodziny we wczesnym rozwoju edukacyjnym dzieci. Ponadto projekt jest zgodny z polityką MEN i reformą edukacji przedszkolnej przewidzianą na lata 2009- 2011, której celem nadrzędnym jest upowszechnienie edukacji przedszkolnej i obniżenie wieku szkolnego. Cele projektu zgodne są z priorytetem IX POKL dotyczącym upowszechniania edukacji elementarnej na obszarach wiejskich.

Ponadto cele projektu zgodne są z Priorytetem X Strategii Rozwoju Województwa X na lata 2007-20 odnośnie zmniejszania marginalizacji i wyrównywania szans edukacyjnych osób zamieszkujących obszary wiejskie. Cele projektu są zgodne ze strategią gminy X– (jeśli takie strategie są)

Trzeba zamieścić informacje o zgodności z różnymi strategiami- w tym ze strategią województwa, gminy lub nawet szkoly

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

GRUPY DOCELOWE OBJĘTE WSPARCIEM

Grupy docelowe są zgodne z kategoriami odbiorców dla Poddzi. 9.1.1

 

DZIECI W WIEKU OD 3-5 LAT - będą to dzieci z wiosek wchodzących w skład gminy X. W projekcie planujemy udział X dzieci. Zgodnie z założeniami Projektu wszystkie dodatkowe zajęcia będą bezpłatne. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie zgodnie z zasadą równych szans i równości płci w zakresie dwóch płaszczyzn. Po pierwsze do zajęć dodatkowych rekrutowane będą dzieci zgodnie z proporcją demograficzną naszego regionu, czyli X% dziewczynek i X% chłopców w celu zapewnienia równego dostępu do tych zajęć pod względem płci. Po drugie pierwszeństwo udziału w dodatkowej nowoutworzonej grupie przedszkolnej będą miały dzieci kobiet niepracujących w celu wyrównania dostępu kobiet z gminy X do regionalnego rynku pracy poprzez zmniejszenie barier w dostępie kobiet do rynku pracy.

Ponadto w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, dzieci niepełnosprawne, których nie stać na pokrycie kosztów dodatkowych zajęć z zachowaniem wyżej wymienionych proporcji równości płci.


RODZICE:

Rodzice uczestniczyć będą w spotkaniach informacyjnych i edukacyjnych, które mają uświadomić im znaczenie edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka. Niestety, rodzice często lekceważą posyłanie dziecka do przedszkola, jeżeli mają taką możliwość, ponieważ uważają, że nie ma to znaczenia dla ich dzieci. Spotkania w przystępnej formie mają przekonać ich do posłania dziecka do przedszkola oraz na skierowanie go na dodatkowe zajęcia. Planujemy w czasie realizacji projektu zorganizować 4 spotkania informacyjne po jednym w każdej miejscowości na terenie gminy w celu promowania edukacji przedszkolnej dzieci.[M1]  Ponadto stworzone zostaną dwie 15 osobowe grupy rodziców, którzy wezmą udział w warsztatach poświęconych edukacji przedszkolnej. Ze względu na aspekt równości płci zgodnie z polityką horyzontalną UE tematyka zajęć będzie różnorodna i dostosowana do płci rodziców biorących w nich udział, dlatego też, jedna grupa złożona będzie z matek, zaś druga grupa z ojców. Będzie miało to na celu ułatwienie pracy i pokonywanie barier rodziców specyficznych dla danej płci, ponieważ inne problemy wychowawczo-edukacyjne mają matki, inne mają ojcowie. Różnice głownie wynikają z błędnych stereotypowych spostrzeżeń w zakresie tradycyjnych ról matki jako opiekunki dzieci, a ojca jako osoby, która nie musi angażować się bezpośrednio w wychowywanie dzieci a jedynie zapewnić utrzymanie.

 

RAZEM: X OSÓB

 

UZASADNIENIE WYBORU GRUP DOCELOWYCH:

Dodatkowa grupa przedszkolna, poszerzona oferta merytoryczna oraz wydłużenie czasu pracy przedszkola pozwoli mu być bardziej elastycznym, zwiększy skuteczność oddziaływania wychowawczego i edukacyjnego poprzez zatrudnienie dodatkowych specjalistów. W przypadku rodziców dodatkowe zajęcia edukacyjne i informacyjne są bardzo ważne, ponieważ stanowią o decyzji posyłania dziecka do przedszkola, które przecież nie jest obowiązkowe, ale dla rozwoju dziecka bardzo ważne oraz zwiększą umiejętności pracy sprzyjającej rozwojowi dzieci w domu, poza czasem przebywania w przedszkolu. Rodzice często w małych społecznościach, nie mają dostępu do wiedzy pedagogicznej a ich poglądy na temat wychowania opierają się na opinii innych osób.

 

 

Proponowany sposób rekrutacji

SPOSÓB REKRUTACJI:

Rekrutacja zarówno do projektu oraz do spotkań dla rodziców będzie prowadzona poprzez akcję informacyjną na terenie gminy. Zgłoszenia przyjmowane będą spotkań informacyjnych organizowanych dla rodziców we wszystkich miejscowościach GMINY X. Koordynator z asystentem będą informować rodziców o procedurze rekrutacji, wydawać i przyjmować karty zgłoszenia dziecka. Zasady rekrutacji dzieci do projektu przeprowadzone zostaną zgodnie z wymogami prawa. Przeprowadzone zostaną zapisy na podstawie dobrowolnych zgłoszeń rodziców dzieci w wieku 3-5 lat z zachowaniem zasad równości płci, dlatego też pierwszeństwo udziału dzieci w nowo zorganizowanej grupie będą miały dzieci matek niepracujących, a udział dzieci w zajęciach dodatkowych ze względu na płeć zgodny będzie z stanem demograficznych płci dzieci w naszej gminie.

 

 

Proponowane działania

1.ZARZĄDZANIE:

Organizacyjnie i merytorycznie za realizacje projektu przez cały okres jego trwania odpowiadał będzie koordynator wraz z asystentem.

zakupiony zostanie sprzęt komputerowy wraz z meblami biurowymi niezbędny personelowi zarządzającemu.

Wybór koordynatora jak i asystenta koordynatora projektu przeprowadzony będzie zgodnie z zasadą równości płci. Dlatego też przewidujemy zatrudnienia 1 kobiety i jednego mężczyzny do projektu (funkcje przydzielone będą zgodnie z faktycznymi umiejętnościami i predyspozycjami osób) w celu umożliwienia zróżnicowanego podejścia do zarządzania projektem ze względu na płeć i zarządzania projektem zgodnie z zasadą równości. W przypadku braku chętnych mężczyzn na ww. stanowisko zostaną zatrudnione dwie kobiety, co zgodne jest z polityką wyrównywania dostępu do rynku pracy kobiet.

 

2.PROMOCJA PROJEKTU I EDUKACJI ELEMENTARNEJ WŚRÓD RODZICÓW:

Na początku każdego roku szkolnego zorganizowane zostaną spotkania informacyjne z rodzicami ……… spotkania dla rodziców (po jednym w każdej miejscowości gminy) W każdym spotkaniu weźmie udział co najmniej …… rodziców. Przy kawie i ciastku będzie możliwość spotkania się z wychowawcami z przedszkola. 

O projekcie i jego działaniach systematycznie informowana będzie społeczność lokalna gminy podczas …………………………………………..

Informacje o projekcie umieszczane będą na stronie internetowej gminy na oddzielnej podstronie projektu oraz w formie plakatów na gminnych tablicach ogłoszeń.

Na budynku przedszkola umieszczona zostanie tablica z informacją o projekcie.

Logo EFS będzie umieszczone na wszelkich drukowanych materiałach i zakupionym w ramach projektu sprzęcie i meblach.

Łącznie zostanie rozpowszechnionych ….. plakatów oraz ………. ulotek promocyjnych.

3.REKRUTACJA DZIECI:

Rekrutacja dzieci do udziału w projekcie. Za rekrutację odpowiedzialny będzie koordynator wraz z asystentem. Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio na organizowanych spotkaniach informacyjnych dla rodziców, przez zgłoszenia dzieci, oraz bezpośrednio w przedszkolu. Koordynator będzie informował rodziców o procedurze rekrutacji, wydawał i przyjmował karty zgłoszenia dziecka. Decyzję o przyjęciu do projektu będzie podejmowała komisja, w skład której wejdzie dyrektor przedszkola, koordynator wraz z asystentem oraz przedstawiciel Partnera (jeśli dotyczy). Rekrutacja dzieci przebiegała będzie zgodnie z zasadami polityki horyzontalnej UE w zakresie równości płci opisane wyżej.

 

4.WARSZTATY DLA RODZICÓW:

W ramach działań projektowych przewidziana jest rola rodziców, jako pomocników wychowawcy-nauczyciela. W pełnieniu tej roli pomoże rodzicom udział w warsztatach edukacyjnych (dwie grupy po 15 osób). W celu zachowania polityki równości płci planujemy równy udział mężczyzn i kobiet po 15 osób każda, z dwóch powodów. Po pierwsze w celu dostarczenia wiedzy pedagogicznej w równym stopniu kobietom i mężczyznom, ale w zakresie dostosowanym do płci i barier z nią związanych, dlatego też grupy warsztatowe będą męskie i żeńskie. Po drugie udział mężczyzn w pracach pomocowych w przedszkolu przyczyni się do zmniejszenia stereotypów związanych z rolą kobiety i mężczyzny w wychowywaniu dziecka, co także wpłynie na zmianę postrzegania tych ról przez same dzieci uczęszczające do przedszkola. Warsztaty poświęcone będą tematyce pokonywania barier rodziców w edukacji i wychowywaniu swoich dzieci a także roli edukacji przedszkolnej i sposobom wspierania dzieci w procesie edukacji. Planujemy ……….. godzinne warsztaty dla ………. rodziców. Rodzice otrzymają także pakiet materiałów edukacyjnych. Udział w warsztacie pomoże rodzicom kontynuować, pracę edukacyjną z dziećmi także w domu.

 

5.DODATKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE.

zorganizować dla dzieci nieodpłatne zajęcia, które znacząco wpływają na wszechstronny rozwój dziecka, będą to: (poniżej propozycje zajęć dodatkowych, które można wpisać do projektu J

- zajęcia taneczno -ruchowe, które odbywać się będą po 4h/m-c dla każdej z …. grup, razem …..h/m-c.

- zajęcia z j.angielskiego, które odbywać się będą po 8h/m-c dla każdej z ……… grup, razem …….h/m-c.

- spotkania teatralne odbywać się będą raz na kwartał - razem w ramach projektu planujemy zorganizować ……….takich spotkań..

- wyjazdy do kina i muzeum lub teatru - 1 wyjazd/1 grupa, razem ………wyjazdy.

- zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzonych zajęć dodatkowych:

Do zajęć dodatkowych będą zatrudnieni nauczyciele - instruktorzy na umowę zlec.

 

- dzięki temu zadaniu wydłużymy czas pracy przedszkola do godziny …….tej. O X godzin dziennie.

 

6.WSPARCIE LOGOPEDYCZNE.

Badania przesiewowe

Z dziećmi, u których stwierdzono wadę wymowy przeprowadzone zostaną ćwiczenia oraz zajęcia grupowe konsultacje z rodzicami 

Zajęcia odbywać się będą po 8h/m-c dla każdej z …..grup razem: ………... Zakup drobnych pomocy logopedycznych.

 

7.WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE.

obserwacje dzieci w grupie oraz zdiagnozowane zostaną zachowania dzieci świadczące o trudnościach w funkcjonowaniu społeczno emocjonalnym.  

praca indywidualna, stymulacja rozwojowa, konsultacje z nauczycielkami oraz planowanie oddziaływań korekcyjno-wyrównawczych z samym dzieckiem podczas pobytu w przedszkolu oraz w godzinach popołudniowych praca z dzieckiem i jego rodzicami.

zatrudnimy psychologa - 16 h/m-c dla każdej z ……. grup razem …….h/m-c. Zakup pomocy dydaktycznych

 

8.WSPARCIE KONSULTACYJNE KADRY PRZEDSZKOLA

Kadra przedszkola będzie wspierana przez konsultantów . Wsparcie dotyczyć będzie prowadzenia zajęć, przygotowania konspektów, rekrutacji i diagnozy dzieci. Odbywać się będą raz w miesiącu -4h. Razem ……..spotkania.

 

9.UTWORZENIE GRUPY WAKACYJNEJ i ZAJĘĆ SOBOTNICH

Wśród rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola przeprowadzone zostaną wywiady w celu zebrania zapotrzebowania na udział dzieci w zajęciach przedszkolnych w soboty w wymiarze 4h oraz w wakacje. Planujemy utworzenia jednej grupy sobotniej (łącząca dzieci z trzech pozostałych grup) oraz jednej grupy wakacyjnej dla tych dzieci, których rodzice nie będą mogli zapewnić opieki w domu z powody pracy zawodowej. Pierwszeństwo udziału w tych grupach będą miały dzieci samotnych matek w celu zmniejszenia nierówności w dostępie do rynku pracy ze względu na płeć.

 

Rekrutację dzieci można dokładniej opisać w punkcie dotyczącym grupy docelowej- wtedy w działaniach tylko zaznaczyć

 

Udział ojców w projekcie:

średnio 30-40% dzieci wychowuje się bez ojców więc może być problem z obecnością mężczyzn. DLATEGO obecność ojców warto sprawdzać na podstawie wstępnych deklaracji ojców podczas diagnozy na etapie pisania wniosku

promocja projektu=- dopasować skalę do wielkości projektu. Nie wszystkie proponowane działania muszą wystąpić. Mogą też być inne.

proponowane rezultaty projektu

REZULTATY TWARDE:

- Wzbogacenie oferty edukacyjnej dla dzieci z istniejącego przedszkola o XX  zajęć artystycznych, językowych, logopedycznych, psychologicznych;

- Udz. X dzieci w dodatkowych zajęciach edukacyjnych, logopedycznych i psychologicznych,

- Rozszerzenie oferty przedszkola o zajęcia sobotnie i wakacyjne

- udział XX rodziców w X spotk. informacyjnych o znaczeniu edukacji elementarnej dla rozwoju dzieci,

- ukończenie warsztatów dla 30 rodziców,

- zorgan. X spotkań teatralnych,

- zorgan. X wyjazdów do kina i muzeum,

- wydł. pracy przedszk. o X godz/dziennie,

 

Rezultaty twarde będą mierzone poprzez analizę list obecności dzieci w przedszkolu, formularzy zgłoszeniowych, list obecności nauczycieli i rodziców na szkoleniach, warsztatach spotkaniach informacyjnych. 

 

REZULTATY MIĘKKIE:

- zapewn. dzieciom uczęszczającym do przedszk. dobrego startu szkolnego mierzonego za pomocą testów kompetencji;

- podni. umiejętności wychowawczych rodziców oraz świadomości z zakresu znaczenia edukacji przedszkolnej dla rozwoju dziecka i jego przyszłej sytuacji edukacyjnej;

- popr. umiejętności komunik. oraz wzrost pewności siebie dzieci uczestniczących w zajęciach przedszkolnych;

- wzrost zainteresowanie dzieci i ich rodziców proponowanymi zajęciami w placówce przedszk., jak również większa otwartość dzieci na rówieśników, oraz osoby dorosłe i otoczenie.

- podn. umiejętności artystycznych i językowych wśród dzieci

 

MONITORING I BADANIE REZULTATÓW:

Za ewaluację miękkich rezultatów projektu odpowiadać będzie koordynator projektu wraz z asystentem. Podstawą będą takie narzędzia jak arkusz obserwacji rozwoju dzieci wypełniany przez nauczycieli, ankieta dla rodziców.

Podstawą monitoringu będą także, co miesięczne sprawozdania od pedagogów prowadzących zajęcia z dziećmi.

 

WPŁYW REZULTATÓW NA OSIĄGNIĘCIE CELÓW PROJEKTU:

Dział. projektu przyczynią się zarówno do upowszechnienia znaczenia edukacji przedszkolnej w gminie poprzez utworzenie nowej grupy przedszkolnej oraz poszerzenie oferty opieki dla dzieci pod względem liczby dzieci jak i wymiaru godzinowego zajęć i ich zakresu.

 

 

Sugestie dotyczące harmonogramu   

 

 

 


 [M1]W przypadku małej ilości znaków umieści to w budżecie w uzasadnieniu kosztów do pozycji organizacja spotkan informacyjnych

Rodzice chcą wiedzieć jak rozwijają się ich dzieci – diagnoza potrzeb edukacyjnych i społecznych małych dzieci    Wniosek wzorcowy Proponowany tytuł wniosku ...
Temat konsultacji: Rodzice chcą wiedzieć jak rozwijają się ich dzieci – diagnoza potrzeb edukacyjnych i społecznych małych dzieci

 

 Wniosek wzorcowy

Proponowany tytuł wniosku

Rodzice chcą wiedzieć jak rozwijają się ich dzieci – diagnoza potrzeb edukacyjnych i społecznych małych dzieci

uwagi od autora (na co uważać, co trzeba dodać w projekcie, czego unikać)

Program na który wniosek może być składany

9.5 POKL, ew  7.3  POKL

 

 

 

W przypadku działania 7.3 trzeba uwypuklić sprawy integracji i aktywizacji społecznej

Cel ogólny

 

Celem głównym projektu jest pobudzenie świadomości i aktywności  mieszkańców ………………do działań na rzecz wczesnej edukacji i profilaktyki zaburzeń rozwojowych dzieci w wieku 1-5 lat  poprzez dostarczenie informacji , doradztwo , utworzenie 2 grup zabawowych, oraz specjalistycznych spotkań dla rodziców małych dzieci 

 

Cele szczegółowe

1. Rozpoznanie potrzeb rozwojowych małych dzieci i ich rodziców

2. Zapewnienie rozwijających zajęć dla małych dzieci w 2 Grupach zabawowych

3. Zwiększenie umiejętności wychowawczych rodziców poprzez uczestnictwo w grupie zabawowej i warsztatach wychowawczych

4 Zapewnienie doradztwa  specjalistycznego malym dzieciom i ich rodzicom przez udział logopedów, dietetyka, psychologa lub innych specjalistów zgodnie rozpoznanymi  potrzebami

5.Zzwiekszenie aktywności społeczności  w gminie ……………na rzecz edukacji małych dzieci przez zorganizowanie pikniku edukacyjnego

 

 

 

Opis problemu

Problemem z którym się borykamy jest :

Niewiedza wśród rodziców dotyczaca potrzeb i możliwości edukacji malych dzieci

Województwo xxx  nie ma najniższego w Polsce wskaźnika upowszechnienia edukacji przedszkolnej ale gmina …………. jest w złej sytuacji   Gmina xxx położona jest tuż obok xxx. Sytuacja edukacyjna małych dzieci jest tu szczególna. W gminie xxx jest tylko …….przedszkole - co nie wystarcza na potrzeby gminy. Do przedszkola uczęszcza ……….. przedszkolaków.

...................... dzieci w wieku 3-5 lat nie jest objętych edukacją przedszkolną.

A dla dzieci w wieku poniżej 3 lat nie ma żadnej propozycji

Gmina ……………….. jest gminą biedną (????) . Poziom bezrobocia …….  

 

We wsiach których chcemy prowadzić projekt spośród ………….rodzin małych dzieci ……… rodzin objętych jest pomocą społeczną.

Na moment skladania wniosku projektem jest zainteresowanych ……….matek zamieszkałych we wsi ……….., wśród których

Nie wiadomo jednak jakie potrzeby edukacyjne mają te rodziny. W Polsce bowiem dziecko właściwie do 6 roku życia jest „niewidzialne” dla systemu. Nie wiadomo czy prawidłowo się  rozwija, czy ma jakieś zaburzenia lub specjalne potrzeby.  Jednocześnie też rodzice bardzo niechętnie zwracają się po pomoc do specjalistów. Zgodnie z badaniami jakie przeprowadziła w ostatnich 2 latach Fundacja Rozwoju Dzieci - jest wiele przyczyn tego stanu rzeczy, a  najważniejsze to: niewiedza rodziców i nieznajomość norm rozwojowych, izolacja i samotność młodych matek siedzących w domach z małymi dziećmi, obawa przed stygmatyzacją (opieka psychologa to wstyd), a wreszcie brak specjalistów i ich niedostępność - trzeba jeździć do ……………. – tam są najbliższe poradnie. Małe dziecko potrzebuje wielospecjalistycznej zintegrowanej opieki – psychologa, logopedy, dietetyka, lekarza, czasem fizjoterapeuty. Ci specjaliści powinni mieć miejsce, żeby mogli dojeżdżać do dzieci i rodziców  

Gdy dodatkowo weźmie się pod uwagę ograniczony dostęp do lekarzy specjalistów (tylko 1 pediatra w gminie) to pojawia się uzasadniona potrzeba realizacji wsparcia zakładanego w ramach projektu.

 

Niska świadomość wagi wczesnej edukacji.

W pierwszych latach życia dziecka kształtują się podstawy jego sukcesów w szkole i całym życiu. Obecnie dzieci w gminie ……………. wychowują się w osamotnieniu (większośc młodych rodziców ma 1 lub 2 dzieci) a budownictwo jest rozproszone.

Mimo chęci rodziców do zostawienia dziecka w przedszkolu, nadal niska jest ich świadomość wagi wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i stymulowania rozwoju poprzez wysokiej jakości zajęcia edukacyjne .

Rzadko zdają sobie sprawę, że oni tez powinni podnosić swoje umiejętności wychowawcze i angażować się w edukację dzieci i współpracę z nauczycielem, bo to służy ich dzieciom i buduje dobre relacje z dzieckiem.

Doświadczenia rodziców z Grupy Zabawowej są bardzo pozytywne. Dzieci rozwinęly umiejętności społeczne, a rodzice, dzięki kontraktom ze sobą mogli zobaczyć jak rozwija się ich dziecko na tle innych i wyłapywać to co ich niepokoi. Konieczne jest więc kontynuacja  Konieczne są działania dla angażowania większej grupy rodziców. 

 

W projekcie, dzięki dotarciu do rodziców małych dzieci z atrakcyjną i niezagrażającą poradą specjalistyczną zintegrowaną z zajęciami animowanymi przez same matki postaramy się osiągnąć zamierzone cele 

 (DZIĘKI PROJEKTOWI JEST SZANSA NA INTEGRACJĘ W GMINIE WOKÓŁ PROBLEMÓW MAŁYCH DZIECI)

 

Jeśli w gminie jest przedszkole trzeba to opisać.

W puste miejsca trzeba wpisac sytuację gminy

Zgodność ze strategią rowności praw kobiet i meężczyzna

Wsparcie powinno objąć zarówno chłopców i dziewczynki. Nie mamy danych ilościowych, które wskazywałby na roznice z sytuacji dzieci w kontekście płci (to dopiero pokażą diagnozy), ale niewątpliwie dotykają one dzieci bez względu na płeć. Wynika to także z danych demograficznych w tych grupach wiekowych. Zasadę równości szans płci zamierzamy realizować poprzez zapewnienie dostępu do diagnoz i wsparcia bez ograniczeń ze względu na płeć i stereotypy np., że dziewczynki rzadziej mają problemy zaburzeń zachowania, wady wymowy itp. W Zespole projektowym będą pracowały kobiety, zadbamy o równościowy sposób zarządzania, przeszkolimy się także  z tematyki równości płci.

Projekt służy wyrównaniu dysproporcji poprzez integrację i rozwój zasobów ludzkich. Projekt ze względu wykorzystanie nowoczesnych technik (komputer, projektor, internet) przyczyni się do rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Projekt jest zgodny z SZOP POKL i Planem działania Priorytetu IX. na 2009 r. w woj. ……………….. Jest inicjatywą oddolną organizacji z terenów wiejskich, więc jest spójny z celami i typami projektów określonych w Działaniu 9.5.

Projekt jest spójny z planami rozwoju gminy ………………………………

 

 

Trzeba dodatkowo zamieścić zgodośc z innymi dokumentami strategicznymi gminnymi

Grupa docelowa,  charakterystyka,  uzasadnienie wyboru grupy

Uczestnikami będą mieszkańcy woj. ………………. z gminy …….. w pow. ………… Będą to:

1) ..    dzieci w wieku 0-5 lat – uczestnicy diagnoz,

2) …… dorosłych (w tym …… kobiet matek dzieci) – uczestnicy spotkań w grupach zabawowych i spotkań warsztatowych.

 

Uczestnicy projektu mieszkają we wsi …………….. i ………………... Pochodzą z rodzin utrzymujących się z głównie rolnictwa, rent, emerytur, wsparcia pomocy społecznej. Niewiele jest ma rodziców zatrudnionych w przemyśle, w sektorze MSP, administracji samorządowej i oświacie (……….osob). 

Ad1.

.Pierwsze lata życia dziecka , od 0 do 5 r.z to czas, w którym kształtują się podstawy jego przyszłej edukacji i całego życia. Dziecko- jeśli ma ku temu optymalne warunki-zdobywa wiedzę i umiejętności, tworzące fundament jego dalszej nauki: uczy się języka i wyrażania swoich emocji, tworzy więzi z dorosłymi i rówieśnikami, nabywa umiejętności społeczne i interpersonalne, które umożliwiają mu znalezienie własnego miejsca w środowisku szkolnym i społeczeństwie. Jest to jednak też pierwszy etap powstawania nierówności edukacyjnych, opóźnień i zaburzeń, ponieważ warunki życia i wychowania dzieci są różne.  Dla dzieci z grup najbardziej zagrożonych marginalizacją społeczną, wczesna diagnoza potrzeb i edukacja dzieci i rodziców od najmłodszych lat stanowi główne narzędzie wyrównywania ich szans edukacyjnych. Dzieci z gminy………….. jest ……………………. Większość z nich to …………lub …………….. Jest we wsi kilka rodzin gdzie dzieci jest więcej niż ………… a matkom trudno jest dokładnie obserwować dziecko pod kątem jego potrzeb.

Małe dzieci niezwykle szybko się uczą i nadrabiają zaległości, co pozwala im przygotować się do edukacji formalnej. Dlatego tak ważne jest przekonanie rodziców, że inwestując wysiłek w edukację dzieci umożliwiają im lepszy start szkolny.

Chcemy wspomagać rodziny, by dzieci miały szansę na równy start.

Ad2.

Matki małych dzieci to  środowisko osób wyizolowanych, najczęściej zamkniętych w czterech ścianach,  które nie mają możliwości ani miejsca, gdzie mogą się spotykać, otrzymać wsparcie, wymieniać doświadczenia i zdobywać wiedzę o wychowaniu i edukacji dzieci.  Głównym założeniem projektu jest więc kształtowanie pozytywnych postaw sprzyjających edukacji  osób odizolowanych  poprzez organizację wspólnych zajęć - warsztatów dla rodziców, spotkań ze specjalistami oraz grup zabawowych dla małych dzieci i ich opiekunów. Wśród uczestników będą też ojcowie dzieci –planujemy zaangażować do projektu ……………ojców, którzy będą uczestniczyć w tworzeniu Grup Zabawowych  oraz będą uczestniczyć w zajęciach. Pomoże to przełamywać stereotyp, że tylko matka jest odpowiedzialna za rozwój i wychowanie małego dziecka, pokaże pozytywny wzorzec ojca oraz umożliwi kobietom myślenie o własnej karierze zawodowej.   

 

– tu trochę więcej o sytuacji w tych wsiach i więcej szczegółów o dzieciach w projekcie   

Proponowany sposób rekrutacji

Nabór uczestników dostosujemy do charakteru społeczności wiejskiej, gdzie najskuteczniejszymi metodami są:

- kontakty bezpośrednie z zainteresowanymi,

- indywidualne zaproszenia do matek małych dzieci

- informacja do rodzin od pracowników socjalnych

- ogłoszenia w Parafiach,

- otwarte spotkanie informacyjne o projekcie –

Uczestnicy będą zobowiązani do złożenia określonych w Regulaminie proj. dokumentów:, formularza zgłoszeniowego, deklaracji udziału w projekcie, zgody na przetwarzanie danych osobowych.  Druki formularzy będą dostępne w biurze projektu

 

Proponowane działania

            1. 1. zarządzanie ( ZATRUDNIANIE, ROZLICZANIE, EWALUACJA I MONITORING)

            2. diagnoza potrzeb rodziców

            3. przygotowanie Grupy Zabawowej – wyszkolenie animatorek ………. (w ramach tego punktu prace adaptacyjne, rekrutacja dzieci, nabór personelu, przygotowanie personelu, wyposażenie punktu,

            3. działanie Grupy Zabawowej ………………

            prowadzenie zajęć dla dzieci (ile godzin tygodniowo,

            spotkania ze specjalistami – obecność specjalisty na zajęciach- obserwacja dzieci, konsultacje z rodzicami, =- jacy specjaliści?

            warsztaty dla rodziców – 2 razy w roku

            konsultacje merytoryczne konsultanta z Fundacji Komeńskiego

            promocja projektu: impreza (imprezy??)  edukacyjno- integracyjne dla wszystkich dzieci i rodziców z gminy w różnych wsiach!!!

 

 

 

proponowane pozycje budżetowe zgodne z działaniami

Zadanie 1 zarządzanie

Wynagrodzenie kierownika projektu

Wynagrodzenie osoby odpowiedzialnej za stronę finansową i wnioski o płatność

Wyposażenie biura (jeśli potrzeba)

 

Koszty dojazdu

Zadanie 2  diagnoza potrzeb rodziców

Przygotowanie ankiety dla rodziców,

Rozmowy i spotkanie ze specjalistami –honorarium dla psychologów,

Opracowanie wyników ankiety

Koszt zakupu materiałów i papieru

Zadanie 3 przygotowanie Grupy Zabawowej

– wyszkolenie animatorek ……….

Wykonanie drobnych prac adaptacyjnych (np. malowanie, zmiana wykładziny,

Rekrutacja dzieci i rodziców,

Wyposażenie pomieszczeń w meble  (uwaga cross financing)

Zakup zabawek i pomocy dydaktycznych oraz edukacyjnych materiałów nietrwałych  

Zadanie 4 Działanie Grupy Zabawowej  …………

·        prowadzenie zajęć dla dzieci (ile godzin miesięcznie, honorarium animatorki

·        spotkania ze specjalistami – obecność specjalisty na zajęciach- obserwacja dzieci, konsultacje z rodzicami, - logopeda i psycholog  (każdy specjalista ile razy w miesiącu – 2)

·        warsztaty dla rodziców – 2 razy w roku

·        konsultacje merytoryczne konsultanta z Fundacji Komeńskiego

Zadanie 5 promocja projektu:

            impreza (imprezy??)  edukacyjno- integracyjne dla wszystkich dzieci i rodziców różnych wsiach!!!  - koszt wynajmu sprzętu i Sali,

            koszt wyżywienia uczestników imprezy

            koszt zakupu materiałów nietrwałych na imprezę

            wynagrodzenie prowadzących

 

 

 

 

 

 

Sugestie dotyczące harmonogramu  

Imprezy integracyjno –promocyjne mogą poprzedzać otwarcie GZ zwłaszcza, jeśli rodzice są bierni,

Diagnoza potrzeb edukacyjnych może być wykonywana na imprezach albo w GZ. Terminowo więc może być wpleciona w projekt.

 

 


ZAMKNIJ
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...