Czy wójt może nie wydać zgody na utworzenie i prowadzenie przez stowarzyszenie NIEPUBLICZNEJ szkoły?

Jestem sołtysem miejscowości, która za chwilę nie będzie miała szkoły, pomimo tego, że jest największą miejscowością w gminie i ma w tym momencie najliczniejszą szkołę. W związku z tym mamy ogromną prośbę o pomoc w znalezieniu podstawy prawnej wyjaśniającej kwestię: czy wójt może nie wydać zgody na utworzenie i prowadzenie przez stowarzyszenie NIEPUBLICZNEJ szkoły?

Nasz wójt wycofuje się z wcześniejszych deklaracji (nie chce nam udostępnić żadnego budynku) i na dodatek twierdzi że i tak by zgody nie wydał.

Bardzo będę wdzięczna za pomoc i konsultacje w tej gorącej sprawie.


Mając na uwadze, że zadanie pytanie jest dość abstrakcyjne (ogólne) – odpowiadamy w świetle ustawy. Ewentualną odpowiedzi co do konkretów możemy udzielić po poznaniu stanu faktycznego.

Pytanie prawne:

Czy wójt może nie wydać zgody na utworzenie i prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły niepublicznej?

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j.: Dz. U. 2004, Nr 256, poz. 2572);


Opinia
    Stosownie do ustawy o systemie oświaty: „System oświaty zapewnia w szczególności możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty.” (art. 1 pkt. 3 ustawy).
    Osoby prawne i fizyczne mogą zakładać szkoły i placówki niepubliczne po uzyskaniu wpisu do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych szkół i placówek. (art. 82 ust. 1 ustawy). W zależności od rodzaju szkoły lub placówki, zgłoszenie powinno zawierać odpowiednie elementy (szczegółowo opisane w rozdziale 8 komentowanej ustawy –„Szkoły i placówki niepubliczne”).
    Właściwa jednostka samorządu terytorialnego, dokonuje wpisu do ewidencji w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia oraz z urzędu doręcza zgłaszającemu zaświadczenie o wpisie do ewidencji, a kopię zaświadczenia przekazuje właściwemu kuratorowi oświaty oraz organowi podatkowemu.
    Jednakże, organ o którym mowa w zdaniu poprzednim wydaje decyzję o odmowie wpisu do ewidencji, w przypadku gdy:
1) zgłoszenie nie zawiera danych wymienionych w art. 82 ust. 2 ustawy i mimo wezwania nie zostało uzupełnione w wyznaczonym terminie; 
2) statut szkoły lub placówki jest sprzeczny z obowiązującym prawem i mimo wezwania nie został zmieniony. 


    Nadto, wpis do ewidencji podlega wykreśleniu w przypadkach:
1) niepodjęcia działalności przez szkołę lub placówkę w terminie wskazanym w zgłoszeniu do ewidencji;
2) prawomocnego orzeczenia sądu zakazującego osobie fizycznej, prowadzącej szkołę lub placówkę, prowadzenia działalności oświatowej; 
3)  stwierdzenia, w trybie nadzoru pedagogicznego, że działalność szkoły lub placówki jest sprzeczna z przepisami ustawy lub statutem, a w szkole podstawowej lub gimnazjum są także niewypełniane

Art. 82. Ust. 2:
Zgłoszenie do ewidencji powinno zawierać: 
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby; 
2)  określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania, w przypadku liceum profilowanego - profili kształcenia ogólnozawodowego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - nazw zawodów, w jakich szkoła będzie kształcić, zgodnych z nazwami zawodów występujących w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, lub klasyfikacji zawodów i specjalności ustalanej na potrzeby rynku pracy przez ministra właściwego do spraw pracy;
3)  wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - możliwość realizacji praktycznej nauki zawodu,
d) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami;
4) statut szkoły lub placówki; 
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce; 
6)  zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 7 ust. 3 w przypadku szkoły podstawowej oraz gimnazjum, a także w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności.

art. 82 ust. 2a.
W przypadku szkoły podstawowej, gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej ubiegającej się o nadanie uprawnień szkoły publicznej z dniem rozpoczęcia działalności wpis do ewidencji może nastąpić, jeżeli osoba prowadząca przedstawi pozytywną opinię kuratora oświaty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie w zawodach, dla których zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w art. 24 ust. 1, ministrem właściwym jest minister właściwy do spraw zdrowia - także opinię tego ministra, o spełnieniu wymagań określonych w art. 7 ust. 3.

Wniosek:
Odmowa zgody przez wójta na założenie i prowadzenie przez stowarzyszenie szkoły niepublicznej jest dopuszczalna według obowiązujących przepisów. Następuje to w formie decyzji odmawiającej wpisu do odpowiedniej ewidencji. Podstawą odmowy mogą być podstawy wskazane powyżej.

powrót


ZAMKNIJ
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej...